top of page

Knihovna oborových publikací

V této části můžete najít zajímavé publikace z oboru výchova uměním (resp. didaktika výtvarné výchovy a galerijní edukace) a dalších příbuzných oborů, jako je např. muzejní a galerijní pedagogika, teorie a dějiny výtvarného umění a vizuální kultury, didaktika mediální výchovy, didaktika výchovy ke vztahu ke kulturněhistorickému dědictví apod. Publikace odborného nebo metodického charakteru nám ve fulltextech či odkazech laskavě poskytli naši partneři z řad autorů, vydavatelů, neziskových organizací, univerzitních a jiných odborných pracovišť. Publikace jsou členěny do částí odborné publikace (kde najdete sborníky, odborné monografie, výzkumné zprávy a publikace v cizích jazycích) a studijní texty a metodiky (kde najdete publikace jiného typu – studijní texty, katalogy projektů, pracovní listy nebo metodiky). Pro úplnost jsme sem umístili také produkci České sekce INSEA, kterou jinak najdete zde. V naší knihovně nezapomínáme ani na tzv. šedou literaturu, tedy na dosud nepublikované dokumenty typu vysokoškolská kvalifikační práce nebo jiné texty. Odkazy na tyto texty můžete najít zde.

Našim partnerům z řad autorů nebo vydavatelů děkujeme za možnost bezplatného sdílení elektronické verze publikací, již lze aktivovat poklepáním na náhled obálky.

Knihovnu oborových publikací průběžně doplňujeme a vyzýváme odbornou i učitelskou veřejnost ke vzájemnému sdílení dalších knih, sborníků nebo metodik a k výměně informací o nově vznikající produkci.

Všem našim partnerům děkujeme!

Jste autorem nebo vydavatelem?

Týkají se vaše publikace výchovy uměním?

Chcete nám je nabídnout ke sdílení? Ozvěte se!

We 

bottom of page