top of page

Šedá literatura

Kategorie šedá literatura zahrnuje texty a dokumenty, které dosud nebyly formálně publikovány v časopise nebo nakladatelství, ale přesto mohou být kvalitní a hodné pozornosti. Patří sem např. vysokoškolské kvalifikační práce (od bakalářských až po dizertační a habilitační), různé pracovní a studijní materiály (bez ISBN) nebo firemní literatura včetně výročních zpráv. Texty, které zde nabízíme, jsme získali buď přímo od autorů a nebo prostřednictvím vysokoškolských pracovišť, s nimiž spolupracujeme. Uvádíme zde také odkazy na zajímavé zdroje a úložiště šedé literatury. Zvláště děkujeme projektu Fresh Eye, s jehož textovou knihovnou se rádi propojujeme.

Standardně publikované texty najdete v jiných částech naší knihovny: publikace typu sborníky nebo odborné monografie můžete najít zde, publikace typu metodika a studijní text zde a cizojazyčné publikace zde. Elektronickou verzi lze aktivovat poklepáním na náhled titulní strany nebo obálky. Sekci průběžně doplňujeme a vyzýváme studenty a odbornou veřejnost ke vzájemnému sdílení dalších textů a k výměně informací o nově vznikající produkci.

Materiály ze semináře Muzeum v digitální době

Seznam analyzovaných e-learningových portálů a mobilních aplikací 

 

 

 

Stručný textový materiál se základními pojmy.

Prezentace

MUZEUM V DIGITÁLNÍ DOBĚ – NOVÉ MOŽNOSTI ZPROSTŘEDKOVÁNÍ MUZEJNÍHO OBSAHU

Kde: Moravské zemské muzeum, Zelný trh 8, Brno

Kdo: Metodické centrum muzejní pedagogiky

Kdy: 27. 11. 2017

 

Seminář doc. Petry Šobáňové, Ph. D., vychází z výzkumu, který v předešlých letech realizovala spolu se svými spolupracovníky a jehož výsledky byly publikovány v monografii Muzeum versus digitální éra a v dalších publikacích doma i v zahraničí. V úvodu semináře bude terminologicky vymezena problematika digitálních technologií v kontextu muzejnictví (s důrazem na muzejní prezentaci) a budou nastíněny jednotlivé oblasti vlivu nových technologií na muzejní kulturu.

 

Těžištěm semináře bude představení možností, které digitální technologie nabízejí pro zprostředkování muzejního obsahu. Účastníci se seznámí s celou řadou konkrétních digitálních produktů a budou vedeni k jejich kritickému posouzení. Dále se seznámí nejen s funkční typologií digitálních muzejních komunikátů, jež umožní i začátečníkům vyznat se ve složité problematice, ale i se znaky uživatelsky přívětivých a vhodně didakticky koncipovaných produktů (zejména e-learningových portálů a mobilních aplikací), jež mohou v budoucnu využít při přípravě vlastního digitálního produktu.

 

V závěrečné diskusi se společně zamyslíme nad výhodami a riziky nových technologií a nad tím, jak digitální svět proměňuje muzeum a návštěvníka.

 

Metodické centrum muzejní pedagogiky – příklady dobré praxe

Metodické centrum muzejní pedagogiky nabízí řadu příklady dobré praxe – na tomto odkaze najdete otevřenou databázi doprovodných edukačních programů, které mohou sloužit jako metodická inspirace. 

 

Materiály ze semináře Muzea ve službách veřejnosti

Dne 18. října 2017 se uskutečnil seminář s názvem "Muzea ve službách veřejnosti: prezentace, edukace, finance", který byl primárně určen pro zřizovatele muzeí a pracovníky muzejního managementu.

 

Seminář byl uspořádán ve spolupráci Ministerstva kultury, Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského a Národního památkového ústavu. Byl zaměřen především na vztah mezi edukačními aktivitami v muzeích a ekonomickým přínosem těchto aktivit.

Místo konání: Ministerstvo kultury, Nostický palác, Praha

Rádi zveřejňujeme materiály z tohoto semináře v podobě prezentací přednášejících hostů.

Mgr. Pavel Hlubuček, Ministerstvo kultury: Muzea ve službách veřejnosti: prezentace, edukace, finance

 

 

doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc., Západočeská univerzita v Plzni: Společenská funkce muzea

doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci: Současné inovace a trendy v muzejní kultuře

Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D., Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského: Co je muzejní pedagogika, kdo je muzejní pedagog


 

PhDr. Martina Indrová, Národní památkový ústav: Nastavení systému vzdělávání v NPÚ

Vysokoškolské kvalifikační práce

Úložiště šedé literatury

Pracovní verze nepublikovaných učebních a jiných dokumentů

Fresh Eye – platforma pro rozvoj a propagaci studia vizuální kultury
 
Odkaz je veden na textovou knihovnu Fresh Eye, která obsahuje bakalářské, diplomové a dizertační práce, které se váží k tématům diskutovaným v rámci měsíčních programů a které jsou doplněny o zajímavé studentské texty přijaté v rámci VŠ soutěže.

Vysokoškolské kvalifikační práce – Theses.cz

 

Theses.cz je systém pro odhalování plagiátů mezi závěrečnými pracemi a je vyvíjen a provozován Masarykovou univerzitou. Slouží vysokým školám a univerzitám (nejen v ČR) jako národní registr závěrečných prací (informací o pracích) a jako úložiště prací pro vyhledávání plagiátů. Systém umožňuje zástupcům zapojených škol vkládat práce a vyhledávat mezi nimi plagiáty. Veřejnosti jsou zpřístupňovány záznamy o práci, příp. plné texty (dle rozhodnutí školy), a vyhledávání mezi nimi. Systém nabízí další služby, funkce a aplikace a je rozvíjen dle potřeby.

Národní úložiště šedé literatury (NUŠL) – služba Národní technické knihovny, jejímž hlavním cílem je zvýšení viditelnosti, zpřístupňování, ukládání a archivace tzv. šedé literatury. Hlavními součástmi NUŠL jsou vyhledávač šedé literatury a digitální repozitář. NUŠL nabízí všem uživatelům: bezplatný online přístup k informacím o šedé literatuře v ČR, intuitivní jednoduché vyhledávání, informace o umístění a dostupnosti dokumentů.

OpenGrey – system for Information on Grey Literature in Europe, is your open access to 700.000 bibliographical references of grey literature (paper) produced in Europe and allows you to export records and locate the documents.

Examples of grey (gray) literature include technical or research reports, doctoral dissertations, some conference papers, some official publications, and other types of grey literature.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání: Příloha č. 1 k Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, čj. MSMT-28603/2015. Praha: MŠMT, 2016.

Skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru Výtvarná výchova. Standardy pro základní vzdělávání: Výtvarná výchova (Pracovní verze z 30. 4. 2013).

Jste autorem zajímavé kvalifikační práce? Rádi ji zveřejníme!

Digitální repozitář závěrečných prací Univerzity Karlovy

Prostřednictvím Digitálního repozitáře UK jsou zveřejňovány závěrečné práce studentů UK. Do Digitálního repozitáře UK jsou systematicky ukládány závěrečné práce od února 2017 a postupně jsou do něj přesouvány závěrečné práce obhajované v letech 2006 až 2016. Práce za léta 2006 až 2016 jsou dostupné ve stávajícím Repozitáři závěrečných prací.

bottom of page