top of page
Prostor obrazu_pozvánka_web.png
prebal.png
STÁHNĚTE SI SBORNÍK Z KONFERENCE!
POSPÍŠIL, Aleš, ŘEPA, Karel & Petra ŠOBÁŇOVÁ. Prostor obrazu: mezioborová setkání na poli umění a edukace. Sborník textů z celostátní konference České sekce INSEA, uspořádané ve spolupráci s GASK – Galerií Středočeského kraje. 2022. 349 s. Olomouc: Česká sekce INSEA. ISBN 978-80-908056-6-8.

PROSTOR OBRAZU

Mezioborová setkání na poli umění a edukace

 

Celostátní online konference České sekce INSEA

 

 

Česká sekce INSEA a GASK – Galerie Středočeského kraje si Vás dovolují pozvat na online konferenci s názvem Prostor obrazu: Mezioborová setkání na poli umění a edukace.

 

Termín konání: 5. – 6. 11. 2021

 

Cesty, kterými se vydáváme při integraci výtvarného umění a „obrazů“ do pedagogické praxe, nás často zavádějí na rozmanité křižovatky. Ty nás vybízejí k úvahám nad tím, jakým způsobem s uměleckým dílem zacházíme, jak se nám daří jej zpřístupnit a jakými metodami a strategiemi vedeme žáky k porozumění jeho obsahovým vrstvám a kontextům. Klíčovou otázkou je také to, zda a jak jsme schopni vytvářet podnětné prostředí pro porozumění významům umění a pro plné využití jeho edukačního potenciálu. Možnosti zapojení uměleckého díla do výtvarné výchovy jsou jistě neomezené, stejně jako možné škály jeho interpretace a teoretického uchopení. Prostor „obrazu“ je tak nekonečný, ať už se pohybujeme v poli samotného umění a tvorby, v oblasti edukace, nebo na prostupných hranicích těchto obsahových platforem.

Cílem konferenčního setkání pořádaného Českou sekcí INSEA a Galerií Středočeského kraje je otevřít dialog spojený například s těmito otázkami: Jak dnes v kontextu současné výtvarné nebo galerijní pedagogiky chápeme „obraz“? Jak pohled na obraz a obraznost proměňuje současná vizualita utvářená digitálními technologiemi? Jak je práce s uměleckým dílem zakotvena v současných kurikulárních dokumentech?

 

Lze o obrazech vzniklých v rámci výtvarné výchovy hovořit jako o umění, nebo existují univerzálnější koncepty vizuální kultury? Jakým způsobem lze v edukaci smysluplně uchopit a přiblížit současné umění a jeho aktuální, často kontroverzní nebo složitá témata? Je možné prostřednictvím výtvarné tvorby ve vyučování efektivně reflektovat celospolečenské nebo globální problémy, jako jsou udržitelnost, gender, environment, multikulturalita a další? Jak naučit žáky přistupovat k obrazům kriticky a s otevřenou myslí? Jak je učit rozpoznávat manipulativní potenciál současných digitálních obrazů?

 

Svět umění nám přirozeně předkládá také další, archetypální témata, mezi jinými například problematiku životního prostoru a místa, tolik aktuálního v době, kdy stále více obýváme světy virtuální. Jak žákům přiblížit skrze výtvarnou výchovu místo, kde žijí? Jak tvořivě uchopit specifická regionální témata a zakomponovat do výtvarné edukace fenomén genia loci?

 

Aktuálním tématem jsou také vlastní hranice výtvarné výchovy a otázka, jakým způsobem lze rozvíjet mezipředmětové vztahy při práci s uměleckým dílem. Intermediální tendence v umění i v současné populární kultuře nás pak vedou k zamyšlení, jak propojit oblasti hudební, výtvarné či dramatické. Stranou nezůstávají ani po staletí se opakující otázky pojící se s obrazy: Je možné skrze reflexi vizuální kultury upevnit morální hodnoty žáků? Lze ve výtvarné výchově efektivně reflektovat etické principy a za jakých podmínek je to v současné situaci probíhajících „kulturních válek“ možné a legitimní?

Věříme, že úvahy nad všemi těmito otázkami se stanou bází pro podnětnou oborovou debatu také v rámci konference nazvané PROSTOR OBRAZU. Termín „obraz“ zde nechápeme pouze jako jednu z historických forem zobrazování předmětného a nepředmětného světa. Obraz – „picture“, nebo také „image“, může být materiálním produktem, stejně jako mentální představou – myšlenkovým konceptem.

Do prostoru obrazu zveme všechny kolegy a kolegyně z oboru výtvarné pedagogiky, muzejní a galerijní pedagogiky, stejně jako ty, kteří se pohybují v poli příbuzných disciplín. Konference je určena jak odborníkům, tak také studentům, učitelům z praxe a začínajícím výzkumníkům. Konference je akreditována v rámci systému DVPP, účastníci z řad učitelů mohou o proplacení požádat vedení své školy; po skončení akce všichni obdrží certifikát.

Konferenční jednání se uskuteční online a nabídne celkem šest sekcí věnovaných různorodým přístupům a pohledům na výše uvedená témata. Cílem společného setkání je hlubší ponor do problematiky obrazů a zapojení uměleckého díla do výtvarné výchovy. Tato bude řešena také v souvislosti s aktuální situací – záměry redukovat některé obsahy kurikula pro základní vzdělávání a snížit hodinovou dotaci pro vzdělávací oblast Umění a kultura – s tím se pojí otázky, které tato situace exponuje: Je prostor pro umění a vizuální gramotnost v rámci základního vzdělávání dostatečný? Jaké důsledky bude mít aktuální a budoucí revize RVP ZV na kvalitu vzdělávání? Debata na toto téma pak přirozeně otevírá také problematiku podmínek nutných pro kvalitu výtvarného vzdělávání a s ní související téma vzdělávací politiky či kvality přípravy výtvarných pedagogů na pedagogických fakultách. Nevyhneme se ani otázce, zda jsme jako výtvarní pedagogové schopni prostor pro obraz ve vzdělávání účinně obhajovat a zda je výtvarná výchova připravena k odborné a mediálně viditelné argumentaci a srozumitelné komunikaci s veřejností.

 

KONFERENČNÍ SEKCE

Sekce 1 UMĚLECKÉ DÍLO – INSPIRACE PRO SOUDOBOU VÝTVARNOU VÝCHOVU

Do této sekce budou shromážděny příspěvky zabývající se uměním v kontextu vzdělávání. Diskuse se bude týkat například těchto otázek: Jaký prostor má mít ve vyučování umění – ať již příklady z historie, anebo ukázky umění současného? Které z metod a přístupů zprostředkování uměleckého díla lze dnes považovat za aktuální a nosné? Jak žákům a studentům kvalitně přibližovat současné umění v rámci výuky výtvarné výchovy nebo v rámci galerijní edukace? Jak lze o umění hovořit s žáky různých věkových skupin? Jak s uměleckým dílem pracovat v podmínkách školní výtvarné edukace? Jak mohou učitelům pomoci muzea a galerie? Jaké je místo současného umění ve výtvarné výchově a která aktuální celospolečenská témata lze díky současnému umění ve vyučování otevřít? Patří do výtvarné výchovy témata jako politická a společenská angažovanost, gender, sociální a environmentální otázky nebo multikulturalita? Tyto problémy sice současné umění často tematizuje, jak je s nimi ale možné pracovat ve vyučování – v situaci hlubokého společenského rozdělení a vypjatých debat pokřivených dezinformacemi a hoaxy?

 

Sekce 2 OBRAZ A VIZUALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ – INSPIRACE PRO ROZVOJ VIZUÁLNÍ GRAMOTNOSTI

Tato sekce nabídne prostor pro obraz nejen klasický, ale i digitální. Jednání v sekci bude usilovat o porozumění současné vizualitě, jež obklopuje děti a mládež. Otevře debatu o manipulativním potenciálu obrazů a vizuální gramotnosti nebo o rizicích sociálních médií postavených na expanzi obrazu a sebezobrazování uživatelů. Jaká vizualita dnes ovlivňuje děti a mládež a jak rozumět obrazům, jež žáci vytvářejí a sdílejí mimo výtvarnou výchovu? Co těmito obrazy sdělují a jak můžeme děti a mládež podpořit v tom, aby se naučily zdravému odstupu od vlivných, podbízivých a někdy vyprázdněných obrazů? Digitální nebo populární obrazy ale nebudou v této sekci primárně terčem kritiky, jsme otevřeni také příkladům inspirující současné vizuality a reflexi pozitivních aspektů současné obrazové komunikace. Vítány jsou příspěvky přinášející příklady dobré praxe – ať již se jedná o smysluplné začlenění digitálních obrazů do edukace, nebo o metody budování vizuální gramotnosti žáků.

 

Sekce 3 ZA KOŘENY OBRAZU – GENIUS LOCI VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ

Do sekce přijímáme příspěvky zaměřené na zapojení regionálních témat do výtvarné výchovy. Jak je možné prostřednictvím výtvarné výchovy přiblížit žákům a studentům místo či region, v němž žijí? Nejen jeho minulost, současnost – tady a teď, ale i budoucnost? Jak se obraznost podílí na budování vztahu k místu a domovu? Jak je možné propojit s výtvarnou výchovou místně zakotvené učení? Vítány jsou příklady dobré praxe a prezentace site specific projektů, stejně jako příklady využití zážitkové pedagogiky a jiných pedagogických přístupů souvisejících s prožitkem místa, krajinou, přírodou.

 

Sekce 4 PŘED OBRAZEM, ZA OBRAZEM | UMĚNÍ JAKO INTERDISCIPLINÁRNÍ VÝZVA

Cílem této sekce je otevřít interdisciplinární dialog všech uměleckých vzdělávacích oborů – výtvarné a hudební výchovy, taneční a pohybové výchovy, filmové a audiovizuální výchovy, stejně jako dramatické a literární výchovy. Hledáme způsoby, jak je možné mezioborově spolupracovat a řešit nově společné výzvy. Zajímá nás nejen praktické, ale i teoretické propojení uměleckých oborů, vítány jsou příklady dobré praxe.

 

Sekce 5 PROSTOR OBRAZU OBRAZEM | SEKCE (AUDIO)VIZUÁLNÍCH PŘÍSPĚVKŮ

Tato sekce vytváří prostor pro sdílení obrazových příspěvků, ať už jde o umělecké projekty, nebo o prezentaci vzdělávacích projektů a prací žáků. Sekce je určena pro učitele, umělce, studenty a tvořit ji budou vizuální či audiovizuální příspěvky. Pedagogové mohou prezentovat např. své projekty na tematizované okruhy, umělci a studenti mohou prezentovat svá umělecká díla, jež reflektují obraz, prostor, místo. Těšíme se na vizuální díla, jež vyjadřují uměleckými prostředky témata představená výše. Tento panel nabízí prostor také pro studenty středních a vysokých škol – pro prezentaci jejich výtvarných projektů, semestrálních, diplomových a bakalářských prací. Dodané práce budou shromážděny na naší webové platformě a vytvoří originální online výstavu, jež se stane doprovodem konferenčního jednání. Autoři dodají ucelené soubory (audio)vizuálního materiálu, který vždy doplní názvem a srozumitelným abstraktem objasňujícím kontext a téma prezentovaných „obrazů“. Bude-li se jednat o jednotlivá díla, je třeba dodat také popisky a materiál přehledně číslovat. Organizátoři preferují buď videa (stačí i linky na YouTube nebo jinou síť), anebo soubory jednotlivých obrázků – z nichž bude na webu vytvořena fotogalerie. Akceptujeme všechny obvyklé formáty v rozumném rozlišení a velikosti. Tyto příspěvky nebudou prezentovány synchronně, nýbrž asynchronně na webu konference. Pokud autoři chtějí o svém projektu také promluvit v rámci živého konferenčního jednání, musejí se přihlásit souběžně do některé ze sekcí 1–4 (tedy vyplní dva rezervační formuláře).

 

Sekce 6 POSTEROVÁ SEKCE

Tato sekce nabízí prostor pro posterová sdělení a je určena (nejen) začínajícím výzkumníkům. Obsahem posterů mohou být jak témata výše uvedených sekcí konference, tak témata, jimž se autoři věnují ve svých výzkumných nebo metodických projektech. Vzhledem k tomu, že se konference koná online a využívá možností webové prezentace, postery mohou mít i méně tradiční podobu. Pokud preferujete klasický poster, tedy graficky pojaté sdělení na velkém formátu, poster připravte jednak jako pdf a jednak jako obrazový formát (png nebo jpg). Máte-li chuť vytvořit poster méně tradiční, pak můžete využít všech současných formátů: videa nebo obrazů a infografik např. v podobě souboru očíslovaných snímků, jež na webu vytvoří fotogalerii. Všechny postery budou prezentovány na webové platformě konference. Tyto příspěvky nebudou prezentovány synchronně, nýbrž asynchronně na webu konference.

 

Panelová diskuse | VZDĚLÁVACÍ POLITIKA A PROMĚNY ŠKOLSTVÍ

V současné době jsme svědky zásadních a pro výtvarnou výchovu nepříznivých změn v konceptu vzdělávání v oblasti Umění a kultura, které mají dopad nejen na vlastní vyučování výtvarné výchovy, ale také na přípravu pedagogů pro umělecké vzdělávací obory (změny v legislativě, proměny pojetí učitelské profese, změny v pojetí rolí a kompetencí…). Společným cílem sekce bude rozvinout diskuzi na téma aktuálních revizí Rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání, připravované velké revize v kontextu vizí českého vzdělávacího systému, kvality přípravy budoucích výtvarných pedagogů a dalších souvisejících témat. Změny kurikulárních dokumentů budou diskutovány jednak z hlediska dopadů na úroveň českého školství a na všestrannost rozvoje žáků, jednak v kontextu digitální gramotnosti, informatiky a využívání digitálních technologií, jež jsou prozatím hlavní chystanou a medializovanou inovací českého vzdělávacího systému a jež vyvolaly řadu polemik. Daná sekce chce přispět k hledání nových vizí pro budoucnost českého vzdělávacího systému. Panelová diskuse bude probíhat živě v online prostoru.

Pozvání do panelu přijali tito hosté: PaedDr. Michal Černý, Mgr. Lucie Haškovcová, Ph.D., Jana Jiroutová, M.Phil., Ph.D., Mgr. Jan Jiterský, PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D., Mgr. Jana Knížková, Ph.D., Mgr. Monika Plíhalová, PhDr. Martin Rusek, Ph.D., Mgr. Karel Řepa, Ph.D., Mgr. Barbora Škaloudová, Mgr. Lucie Tikalová, Ph.D., PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D. & Mgr. et Mgr. Klára Zářecká, Ph.D.

 

Přihlášení příspěvku na konferenci:

Přihlášení na konferenci je možné pouze přes registrační formulář na stránkách konference:

FORMULÁŘ NAJDETE NÍŽE NA STRÁNCE.

Přihlášení je nutné jak pro aktivní účastníky, tak pro účastníky pasivní (bez příspěvku). Přihlášeným účastníkům bude zaslán kód pro připojení do konferenční místnosti.

 

Informace pro aktivní účastníky:

Příspěvky mohou být v českém a slovenském jazyce. Abstrakty a další obvyklé specifikace vkládejte přímo do přihlašovacího formuláře. Součástí registrace jsou tyto údaje:

Jméno

Příjmení         

E-mail

Adresa pro zaslání certifikátu a sborníku:   

Název příspěvku       

Abstrakt (max. 1800 znaků)

Název sekce

sekce 1–6       

Váš stručný medailon (instituce, zkušenosti, praxe, odborné zaměření; max. 600 znaků)

 

Přihlašování je možné do 15. září 2021.

Lze se přihlásit i s více příspěvky; v tomto případě autor vyplní pro každý příspěvek zvláštní rezervační formulář; poplatek platí pouze jednou. V případě, že je jeden příspěvek dílem více autorů, je třeba, aby se každý autor přihlásil zvlášť a aby k abstraktu uvedl doplňující informaci o spoluautorech. Každý účastník je povinen zaplatit konferenční příspěvek. Není-li u sekcí řečeno jinak, budou příspěvky prezentovány synchronně, tedy naživo ve videokonferenční platformě.

Vizuální a audiovizuální příspěvky budou vystaveny na konferenční platformě, kde vznikne originální přehlídka uměleckých děl či žákovských prací. Příspěvky do této sekce je třeba odevzdat s předstihem a v obvyklých formátech (jpg, png, avi, mp4 apod.) na e-mail insea@post.cz. Autoři své materiály dodají do 20. září 2021. Připomínáme, že tyto obrazové příspěvky nebudou prezentovány synchronně, nýbrž asynchronně na webu konference. Pokud autoři chtějí o svém projektu také promluvit v rámci živého konferenčního jednání, musejí se přihlásit souběžně do některé ze sekcí 1–4 (tedy vyplní dva rezervační formuláře).

Vítány jsou také příspěvky ve formě posterů. Autoři přihlášení do posterové sekce dodají své materiály rovněž do 20. září 2021. Dbejte na čitelnost písma a na dostatečné rozlišení posteru. Vzhledem k tomu, že k prezentaci využijeme webové stránky podporující všechny obvyklé formáty, poster může být pojat i netradičně – obdobně jako příspěvky ze sekce (audio)vizuálních příspěvků. Lze tedy dodat jak klasický poster ve formátu pdf a souběžně ve formátu obrazovém (jpg či png), tak také např. soubor graficky pojatých sdělení (obraz + text), jež vytvoří na webu fotogalerii, nebo videoposter, tedy předtočené sdělení autora doprovozené obrazem a textem. Tyto příspěvky nebudou prezentovány synchronně, nýbrž pouze asynchronně na webu konference.

Vyrozumění o přijetí příspěvku na konferenci Vám bude zasláno do 15. září 2021. Organizační výbor si vyhrazuje právo výběru příspěvků na základě zaslaných abstraktů.

 

Informace pro pasivní účastníky:

Také pasivní účastníci (bez příspěvku) jsou povinni se registrovat a uhradit konferenční poplatek. Přihlašování pro pasivní účastníky bude otevřeno až do začátku konference.

Konferenční poplatek

 

Konferenční poplatek pro aktivní i pasivní účastníky je 400 Kč. Pro členy INSEA a studenty je konferenční poplatek 200 Kč. Při platbě uvádějte do poznámky pro příjemce své jméno a příjmení. Děkujeme!

Z konferenčních poplatků budou hrazeny náklady na přípravu a tisk sborníku, který po vydání obdrží všichni řádně přihlášení a platící účastníci. Konferenční sborník bude též v elektronické podobě dostupný v online knihovně na webu České sekce INSEA.

Harmonogram

15. 9. 2021 přihlášení k aktivní účasti na konferenci

15. 9. 2021 vyrozumění o přijetí příspěvku na konferenci

20. 9. 2021 dodání posterů a audiovizuálních příspěvků pro zavěšení na webové platformě konference

5. – 6. 11. 2021 konání konference

1. 1. 2022 odevzdání příspěvků v písemné formě pro potřeby přípravy sborníku

 

Výstup konference

Hlavním publikačním výstupem konference bude konferenční sborník, který poslouží jako praktický zdroj informací pro odbornou i širokou veřejnost. Doplňujícím výstupem bude virtuální výstava a přehlídka posterů na našich webových stránkách. Z konference bude pořízen záznam a jeho sestřih bude nabídnut případným zájemcům na našem YouTube a na našich webových stránkách.

 

V případě dalších dotazů kontaktujte organizátory konference – insea@post.cz.

 

Organizační výbor konference

Předseda organizačního výboru:

PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D. (KVV PF JU, ČS INSEA)

 

Členové a členky organizačního výboru:

Mgr. Jana Jiroutová, Ph.D. (KVV PdF UP, ČS INSEA)

Mgr. Karin Vrátná Militká (GASK, ČS INSEA)

Mgr. Monika Plíhalová (KVVaK PedF ZČU, ČS INSEA)

Mgr. Karel Řepa, Ph.D. (KVV PF JU, ČS INSEA)

doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D. (KVV PdF UP, ČS INSEA)

Mgr. Barbora Škaloudová (NGP, ČS INSEA)

Mgr. Kateřina Štěpánková, Ph.D. (KVKTT PdF UHK, ČS INSEA)

Mgr. Lucie Tikalová, Ph.D. (KVKTT PdF UHK, ČS INSEA)

PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D. (KVKTT PedF ZČU, ČS INSEA)

Mgr. Václava Zamazalová (ČS INSEA)

Mgr. et Mgr. Klára Zářecká, Ph.D. (KVKTT PdF UHK, ČS INSEA)

Pokyny

POKYNY PRO AUTORY PŘÍSPĚVKŮ DO SBORNÍKU (PRO VŠECHNY AKTIVNÍ ÚČASTNÍKY)

Vážení autoři a autorky!

Níže najdete pokyny pro autory příspěvků (všechny aktivní účastníky konference), kteří mají zájem o publikování ve sborníku z konference. Všem zájemcům o publikování připomínáme již dříve stanovený termín odevzdání textů, a to 1. 1. 2022. Své texty upravené podle šablony prosím zasílejte do uvedeného data na emailovou adresu insea2021@post.cz. Zpracování textů a finalizace publikačního výstupu je plánována na první polovinu následujícího roku. Jakmile bude sborník hotov, všichni přihlášení a platící účastníci jej dostanou; vydání je plánováno na rok 2022.

STÁHNOUT ŠABLONU

k registraci

Registrace již byla uzavřena.

bottom of page