top of page

Volby předsednictva České sekce INSEA

Zatím poslední volby předsednictva proběhly 18. června 2019 v 13:30 v prostorách katedry výtvarné výchovy a kultury, Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, Klatovská 51, Plzeň

Výsledek voleb výboru a předsednictva České sekce INSEA na plenárním zasedání 18. 6. 2019 v Plzni

 

Volit členy předsednictva České sekce INSEA mohli pouze členové/ky České sekce INSEA; přítomní dále odhlasovali možnost, aby volili rovněž 3 nově přihlášení členové (přihlášku odevzdali během konference). Každý člen/ka mohl/a hlasovat pro max. 7 kandidátů, a to zakroužkováním číslice
u jména kandidáta. Nebylo třeba udělit všech 7 hlasů, bylo možné hlasovat i pro méně kandidátů.

 

Celkem hlasovalo 37 členů/členek, z toho 12 formou korespondenční volby nebo udělením plné moci. 25 členů hlasovalo na místě.

 

Výsledková listina:

 

1. doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.; počet získaných hlasů: 36

2. PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D.; počet získaných hlasů: 26

3. Mgr. Václava Zamazalová; počet získaných hlasů: 24

4. Mgr. Karel Řepa, Ph.D.; počet získaných hlasů: 23

5. Mgr. Jana Jiroutová, Ph.D.; počet získaných hlasů: 21

6. PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D.; počet získaných hlasů: 20

7. Mgr. Kateřina Štěpánková, Ph.D. a Mgr. Lucie Tikalová, Ph.D.; počet získaných hlasů: 17

8. doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D.; počet získaných hlasů: 9

9. Mgr. et Mgr. Klára Zářecká, Ph.D.; počet získaných hlasů: 8

10. Mgr. Barbora Škaloudová, Mgr. Monika Plíhalová, Mgr. Karin Vrátná Militká; počet získaných hlasů: 6

11. Mgr. Monika Dokoupilová; počet získaných hlasů: 5

12. PhDr. Michal Filip, Ph.D.; počet získaných hlasů: 3

13. MgA. Petr Brožka, Ph.D.; počet získaných hlasů: 2

14. Mgr. Veronika Jurečková, Barbora Přehnilová; počet získaných hlasů: 1

Z výsledkové listiny je patrné, že na prvních 7 pozicích (původně plánovaný počet členů výboru) se umístilo 8 osob. Vzhledem k vysokému počtu udělených hlasů těmto osmi osobám bylo během členské schůze hlasováno o možnosti osmičlenného výboru. Členskou schůzí byl následně schválen/potvrzen osmičlenný výbor. Zvolení/é členové a členky výboru jsou označeni/y tučně).

 

Dále byla volena kontrolní komise a za členy byli navrženi dále umístění kandidáti/tky. Doc. Jaroslav Vančát se následně kandidatury do kontrolní komise vzdal a členskou schůzí byly nakonec – po vyslovení souhlasu s kandidaturou – zvoleny tyto členky kontrolní komise:

Mgr. et Mgr. Klára Zářecká, Ph.D.

Mgr. Barbora Škaloudová

Mgr. Monika Plíhalová

 

Bezprostředně po skončení členské schůze se sešel nově zvolený výbor a zvolil předsednictvo České sekce INSEA v tomto složení:

předsedkyně: doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.

místopředseda: PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D.

tajemnice: Mgr. Václava Zamazalová

hospodářka: Mgr. Lucie Tikalová, Ph.D.

 

Rovněž členky kontrolní komise na svém prvním jednání zvolily svou předsedkyni. Stala se jí Mgr. et Mgr. Klára Zářecká, Ph.D.

Všem zvoleným členkám a členům předsednictva a kontrolní komise blahopřejeme!

Mandát výboru a kontrolní komise je čtyřletý, trvá tedy do 18. 6. 2023 (nestanoví-li plenární schůze členské základny jinak).

 

Pozn. Podrobný zápis z členské schůze bude ještě vyhotoven, potvrzen a všem členům/členkám zaslán následně mailem.

ZVEŘEJNĚNÍ KANDIDÁTNÍ LISTINY

 

10. 6. 2019

 

Vážené členky, vážení členové,

nové předsednictvo budeme vybírat z celkem 17 osob (viz níže), jimž tímto děkuji za ochotu kandidovat a v případě zvolení pracovat v předsednictvu. Je potěšující, že můžeme vybírat ze zajímavých osobností a že je v našem spolku tolik lidí ochotných angažovat se ve prospěch České sekce INSEA
a našeho oboru. 

 

Pokud se týká samotné volební procedury, je důležité připomenout, že pro úspěch a platnost voleb je třeba zajistit přítomnost alespoň třetiny našich členů na plenárním zasedání. Usnesením plenární schůze ze dne 21. září 2017 byla schválena možnost volby v zastoupení, resp. možnost korespondenční volby – s cílem zajistit usnášeníschopnost i bez fyzické účasti členů na plenární schůzi. Tento dodatek byl schválen ve snaze zajistit kontinuitu fungování organizace i v případě, že by počet přítomných hlasujících členů nedosahoval požadované výše.

 

Pokud se tedy voleb nemůžete zúčastnit osobně, prosíme vás, abyste:

1) buď hlasovali korespondenčně (zašlete tajemnici Mgr. Václavě Zamazalové e-mailem jména těch, pro něž hlasujete, lze použít adresu insea@post.cz; vybírejte výhradně z kandidátky, viz níže),

2) nebo v zastoupení (důvěryhodnému členu spolku předejte čestné prohlášení s vašimi identifikačními údaji a vlastnoručním podpisem; takto jej pověříte, aby vás ve volbě zastoupil a mohl na plenárním zasedání odevzdat hlasovací lístek i za vás – je ke stažení níže).

 

Pokud plenární schůzí nebude navržen jiný počet, lze – stejně jako u minulé volby – hlasovat pro celkem 7 kandidátů, a to zakroužkováním číslice u jména kandidáta. Není třeba udělit všech 7 hlasů, lze hlasovat i pro méně kandidátů. Před volbou budou určeni skrutátoři, kteří po skončení hlasování sečtou jak hlasy přítomných, tak i těch, kteří hlasovali korespondenčně nebo v zastoupení. Po sečtení hlasů skrutátoři sdělí konečné pořadí a jména lidí zvolených do předsednictva. Další osoby v pořadí budou navrženy do kontrolní komise a uskuteční se volba jejích členů. Po skončení plenárního zasedání se nově zvolený výbor sejde na první schůzi výboru a zvolí nového předsedu, místopředsedu, tajemníka a pokladníka. Výsledek volby předsedy bude členkám a členům České sekce INSEA oznámen před další částí programu konference a poté také na webu a mailem.

Těším se na setkání s vámi a na zdárný průběh voleb –

 

Petra Šobáňová

doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.,

předsedkyně České sekce INSEA

Kandidátní listina pro volby předsednictva České sekce INSEA


na plenárním zasedání 18. června 2019 v Plzni

Členky a členové spolku nominovali níže uvedené osobnosti, jež zároveň souhlasí s nominací
(podle abecedního pořádku):

 1. MgA. Petr Brožka, Ph.D.

 2. Mgr. Monika Dokoupilová

 3. PhDr. Michal Filip, Ph.D.

 4. Mgr. Jana Jiroutová, Ph.D.

 5. Mgr. Veronika Jurečková

 6. Mgr. Monika Plíhalová

 7. PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D.

 8. Barbora Přehnilová

 9. Mgr. Karel Řepa, Ph.D.

 10. Mgr. Barbora Škaloudová 

 11. doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.

 12. Mgr. Kateřina Štěpánková, Ph.D.

 13. Mgr. Lucie Tikalová, Ph.D.

 14. PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D.

 15. doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D.

 16. Mgr. Karin Vrátná Militká

 17. Mgr. Václava Zamazalová

 18. Mgr. et Mgr. Klára Zářecká, Ph.D.

 

 

Plenární zasedání se uskuteční 18. června 2019 v 13:30 v prostorách katedry výtvarné výchovy
a kultury, Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, Klatovská 51, Plzeň.

Ke stažení:

 

Kandidátní listina a informace k volbám

Volební lístek

 

 

Doplňující informace:

 

Za kandidáty do voleb předsednictva byli navrženi ještě další členky a členové INSEA, ale kandidaturu buď s odkazem na další pracovní povinnosti a s poděkováním za důvěru odmítli, anebo na výzvu k vyjádření souhlasu do 10. 6. 2019 nereagovali.

 

Kandidaturu odmítli:

Mgr. Zuzana Duchková Skořepová, Mgr. Lucie Haškovcová, Mgr. art. Ondřej Moučka

 

Nepodařilo se zajistit souhlas s kandidaturou:

Mgr. Veronika Jurečková | EDIT: nominovaná nakonec souhlasí a její jméno bylo přidáno na kandidátku a na tištěný volební lístek pro plenární shromáždění

 

 

VÝZVA K NOMINOVÁNÍ KANDIDÁTŮ

 

 

7. 5. 2019

 

Vážené členky a členové České sekce INSEA,

mandát dosavadního vedení, jež dostalo důvěru na plenárním shromáždění v Olomouci v roce 2015, pomalu končí a před námi všemi stojí důležitý úkol zvolit na plenární schůzi konané během konference v Plzni nové členy výboru a kontrolní komise České sekce INSEA – a jejího nového předsedu nebo předsedkyni.

Dovolte, abych vás na tuto plenární schůzi pozvala a požádala vás o součinnost při zajištění řádných voleb. Naším prvním úkolem je připravit kandidátní listinu, a proto vás prosím o nominace lidí, které byste v následujícím období 2019–2023 rádi viděli ve vedení našeho spolku. Měli by to být lidé, jimž důvěřujete, lidé, kteří budou ochotni věnovat nezištně svůj čas dalšímu budování České sekce INSEA a zajištění její rozvíjející se agendy.

Připomínám, že nominovaní lidé by měli být platnými členy spolku a že pro volbu je klíčový rovněž jejich souhlas s nominací. Byli bychom rádi, kdybyste své nominace zaslali stávající tajemnici spolku Mgr. Václavě Zamazalové, tak aby mohl být předem zajištěn souhlas nominovaného a včas připravena přehledná kandidátní listina. Svůj zájem o působení ve výboru můžete projevit také vy sami (není tedy nutné být navržen druhou osobou).

Připomínám ještě, že pro úspěch a platnost voleb je třeba zajistit přítomnost alespoň třetiny našich členů. Usnesením plenární schůze ze dne 21. září 2017 byla schválena možnost volby v zastoupení, resp. možnost korespondenční volby – s cílem zajistit usnášeníschopnost i bez fyzické účasti členů na plenární schůzi. Tento dodatek byl schválen ve snaze zajistit kontinuitu fungování organizace i v případě, že by počet přítomných hlasujících členů nedosahoval požadované výše. Pokud se tedy voleb nemůžete zúčastnit osobně, prosíme vás, abyste buď hlasovali korespondenčně (zašlete tajemnici Mgr. Václavě Zamazalové e-mailem jména těch, pro něž hlasujete) a nebo v zastoupení (důvěryhodnému členu spolku předejte čestné prohlášení s vašimi identifikačními údaji a vlastnoručním podpisem; takto jej pověříte, aby vás ve volbě zastoupil a mohl odevzdat hlasovací lístek i za vás).

 

Kandidátní listina – jež může být ve výjimečném případě doplněna ještě na místě – bude zveřejněna nejpozději 10. června 2019 na našich webových stránkách v sekci Aktuality a Statutární orgán.

 

Z navržených kandidátů pak můžete vybírat. Své návrhy vhodných kandidátů a nebo žádosti o korespondenční hlasování zasílejte na naši adresu insea@post.cz (k rukám Mgr. Václavy Zamazalové).

 

Těším se na setkání s vámi a na zdárný průběh voleb –

Petra Šobáňová

 

Doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D., je předsedkyní

České sekce INSEA

bottom of page