top of page

Pomáhají nám

Náš spolek by nemohl existovat bez pomoci a podpory našich členů, přátel a spolupracujících institucí. Děkujeme všem za jakoukoliv podporu!

Účet našeho spolku: 2400943111/2010

Naše zvláštní poděkování patří těmto lidem a institucím:

Univerzitě Palackého v Olomouci a jejímu rektorovi prof. Mgr. Jaroslavu Millerovi, M.A., Ph.D., za laskavý souhlas s umístěním sídla našeho spolku v uměleckém centru univerzity. Za podporu v této věci děkujeme rovněž děkanovi Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci doc. Ing. Čestmíru Serafínovi, Dr. Ing-Paed IGIP.

Katedře výtvarné výchovy Univerzity Palackého v Olomouci a její vedoucí doc. PhDr. Haně Myslivečkové, CSc., za poskytnutí prostor katedry pro činnost našeho spolku a za podporu při konání konference České sekce INSEA v roce 2015.

Projektu Příprava adaptace VŠ na potřeby kulturních a kreativních průmyslů, z jehož prostředků byly hrazeny grafické práce na sborníku České sekce INSEA. Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci je společným projektem Univerzity Palackého, statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Na mapování se podílí tým složený ze zástupců univerzity, města a kreativních odvětví. Informace o výstupech tohoto zajímavého projektu najdete zde.

Týmu pracovníků Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v čele s doc. Lenkou Vojtovou Vilhelmovou, ak. mal.,  za stálou podporu a za organizační zajištění naší konference v roce 2017.

Mgr. art. Ondřeji Moučkovi za tvorbu a realizaci návrhů vizuálního stylu naší kampaně Proud To Be an Art Teacher a za veškerou další pomoc. Kontakt zde.

Mgr. Tereze Hrubé, Ph.D., za pomoc s tvorbou těchto webových stránek. Kontakt zde.

Mgr. Jakubu Konečnému za tvorbu vizuálního stylu Listů České sekce INSEA a za grafické řešení a sazbu našeho sborníku z roku 2016 a dalších publikací. Kontakt: www.jakub-konecny.cz.

Mgr. Juraji Sosnovi za laskavé poskytnutí jeho fotografií, jež jsou použity na webu České sekce INSEA. Kontakt na tohoto fotografa najdete zde.

Mgr. Jakubu Čermákovi za laskavé poskytnutí jeho fotografií, jež jsou použity na webu České sekce INSEA.

PaedDr. Evě Žváčkové a Studiu Experiment Olomouc za laskavé poskytnutí fotografií, jež jsou použity na webu České sekce INSEA. Odkaz na webové stránky Studia Experiment najdete zde.

bottom of page