top of page

Naše bienální konference a konference, na nichž jsme partnersky participovali

fb_cover_insea_ostrava.jpg

Výtvarná výchova v interakcích, Ostrava, KVV PDF OU, 13.–14. 10. 2023

kuv 2022.png
Prostor obrazu_první banner (1).png
Webp.net-gifmaker.gif
plzen.jpg

Plzeň 2019 | 17. – 18. 6. 2019, Pozice české výtvarné výchovy v mezinárodním kontextu

jak.png

Česká sekce INSEA se podílí na přípravách mezinárodní konference

Odkaz Komenského v umění a uměleckém vzdělávání

 

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (NPMK) a Česká sekce INSEA ve spolupráci s Národním muzeem, Národním památkovým ústavem a českými univerzitami pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva kultury pořádají ve dnech 16. a 17. května 2019 mezinárodní konferenci s workshopy „Odkaz Komenského v umění a uměleckém vzdělávání“.

 

Konference se uskuteční v budově Senátu Parlamentu ČR, v prostorách Národního pedagogického muzea J. A. Komenského, Národního památkového ústavu a Českého muzea hudby a spojí dvě tematické roviny s odkazem na osobnost průkopníka pedagogiky a filosofa Jana Amose Komenského.

 

Hlavním cílem konference je komparace pohledu do různých oblastí uměleckého projevu (literatura, hudba, výtvarné umění ad.), a to za účelem zodpovědět otázku, jak česká kultura pracovala s významnou postavou českých dějin a v jakých souvislostech Komenského zobrazovala. Druhá část konference naváže na Komenského dílo a jeho hlavní myšlenku, kterou byla vzdělanostní společnost, k níž měla vést cesta skrze řadu inovativních pedagogických a didaktických metod, v jejichž tvorbě byl Komenský nepřekonatelným průkopníkem. S odkazem na Komenského se tak další část věnuje oborům uměleckého vzdělávání.

Ve dnech 21. – 22. 9. 2017 se na Katedře výtvarné výchovy PF JU v Českých Budějovicích uskutečnila celostátní konference České sekce INSEA s mezinárodní účastí, tentokrát na téma Kritéria kvality ve výtvarné výchově.

 

Konference se uskutečnila u příležitosti 50. výročí založení Československého komitétu INSEA. 

Podrobnosti najdete zde.

Zde najdete odkaz na konferenční web, jehož prostřednictvím probíhalo přihlašování na konferenci. Na tomto webu je zveřejněn kompletní program konference.

Pokyny k odevzdávání příspěvků:

Texty pro publikování je třeba zaslat do 15. 10. 2017 na adresu insea2017@email.cz. Texty je třeba upravit podle pravidel pro úpravu článků dle odborného časopisu Kultura, umění a výchova. Pokyny najdete zde. Příspěvky na téma kritéria kvality ve výtvarné výchově, jež úspěšně projdou recenzním řízením, budou publikovány v odborné knize.

Od organizátorů:

Milé kolegyně, milí kolegové,

 

za organizační výbor výroční konference České sekce INSEA Kritéria kvality ve výtvarné výchově v Českých Budějovicích Vám chceme poděkovat za účast na setkání, které proběhlo v mimořádně příjemné a přátelské atmosféře. Doufáme, že se Vám u nás v Českých Budějovicích líbilo a že se zase brzy setkáme nejen na dalších oborových akcích ČS INSEA.

Sledujte náš facebookový profil (https://www.facebook.com/kvvpfju/ ), již brzy tam umístíme fotografickou reportáž.

Zasíláme též, s povolením redakce časopisu Kultura, umění a výchova, odkaz s pokyny pro úpravu Vašich textů, který je umístěn na webu zmíněného odborného periodika (http://www.kuv.upol.cz/index.php?id_menu=4&seo_url=pro-autory-pokyny-k-uprave-textu).

Texty pro publikování je třeba zaslat do 15. 10. 2017 na adresu insea2017@email.cz. Příspěvky, jež se tematicky shodují se zaměřením konference a jež po odevzdání v textové podobě úspěšně projdou recenzním řízením, budou publikovány v odborné knize zaměřené na kritéria kvality ve výtvarné výchově. Kvalitní příspěvky s jiným tematickým zaměřením mohou být publikovány v Listech České sekce INSEA.

 

Děkujeme ještě jednou a zdravíme z katedry výtvarné výchovy PF JU,

 

Aleš Pospíšil, Karel Řepa

 

 

Po roce 1989 uspořádala Česká sekce INSEA následující sympozia s mezinárodní účastí:

Ostrava, 2023, Výtvarná výchova v interakcích

 

Kutná Hora, 2021, Prostor obrazu: mezioborová setkání na poli umění a edukace; uspořádáno ve spolupráci s GASK – Galerií Středočeského kraje.

 

Art Education in the Time of Coronavirus, 2020, on-line

 

Plzeň, 2019, Pozice české výtvarné výchovy v mezinárodním kontextu

České Budějovice, 2017, Kritéria kvality ve výtvarné výchově (stránky konference)

 

Olomouc, 2015, Současný stav a perspektivy výtvarné výchovy – reflexe kurikulárních dokumentů pro všeobecné vzdělávání (stránky konferencezpráva z konference)

Plzeň, 2012, O významu tvořivosti ve výtvarné výchově a jejím účinku na všeobecné vzdělávání

Hradec Králové, 2010, Vizuální gramotnost

Brno, 2008, Veřejnost a kouzlo vizuality. Rozvoj teoretických základů výtvarné výchovy a otázky kulturního vzdělávání.

Praha, 2006, Péče o obraznost / sémiotické přístupy k výtvarnému umění a ve výtvarné výchově

Plzeň, 2004, Rámcový vzdělávací program ve výtvarné výchově

Olomouc, 2002, Výtvarná výchova a mody její komunikace

Praha, 2000, Média a obraznost

Ústí nad Labem, 1998, Ke kořenům oduševnělého tvaru

České Budějovice, 1997, Horizonty vzdělávání učitele výtvarné výchovy

Žďár nad Sázavou, 1996, Emocionalita a racionalita ve výtvarné výchově

 

Praha, 1995, Uvidět čtvrtý rozměr. Výtvarná výchova pro třetí tisíciletí

Plzeň, 1994, Učitel výtvarné výchovy – umělec a pedagog

Ostrava, 1993, Múzická kreativita jako cesta k obnově duše

Ústí nad Labem, 1992, Filozofické aspekty výtvarné výchovy

Hradec Králové, 1991, Výtvarná výchova v nové situaci

 

Ze starších akcí:

XVIII. světový kongres INSEA v Praze, srpen 1966

V roce 1966 se v Praze uskutečnil celosvětový kongres INSEA, bezesporu nejvýznamnější akce oboru výtvarná výchova, již naše země kdy hostila. V čele přípravného výboru kongresu stál (tehdejší) docent Jaromír Uždil, v čele čestného předsednictva prof. dr. Jiří Hájek (ministr školství, později ministr zahraniční a poté disident a jeden z představitelů Charty 77). Jeden z hlavních referátů (s názvem Krize racionální civilizace a úloha umění) přednesl na kongresu prof. Jan Patočka, vystoupila zde řada dalších osobností: Jaromír Uždil (prezident kongresu), J. A. Soika (prezident INSEA, Německo), Jiří David, Sam Black (Kanada), Diethart Kerbs (Německo) ad.

Organizátorům této významné akce se silným symbolickým významem se podařilo vydat v roce 1967 obsažný sborník kongresových referátů s názvem Umění a výchova, a to nejen v českém jazyce, ale i v jazyce anglickém. Ve stejném roce vyšlo v českém překladu jedno z významných děl teorie moderní výtvarné výchovy, práce přední zakladatelské osobnosti INSEA a jejího čestného prezidenta Herberta Reada s názvem Výchova uměním. Zdravice Herberta Reada byla rovněž součástí zmíněného kongresového sborníku, na jehož přípravě se podíleli významní odborníci a osobnosti tehdejší výtvarné výchovy Jaroslav Brožek a Bohuslav Maleček (redakce sborníku), dále Jiří David, Karel Frauknecht, Josef Hron, Leonid Ochrymčuk, Jaromír Uždil a Igor Zhoř.

 

Světový kongres měl ještě další konkrétní výsledek: v březnu 1967 byl v přímé návaznosti na tuto významnou akci ustaven Československý komitét INSEA, přímý předchůdce dnešní České sekce INSEA. Vznikl jako výběrová organizace československých výtvarných pedagogů a předních domácích odborníků z oblastí umění, vědy a vzdělávání – a jeho hlavní poslání, tedy péče o výchovu uměním, její obhajoba a rozvoj, se od té doby nezměnilo.

Další kongresy z doby před rokem 1989 (včetně):

Moravany, 1970, Specifické, obecné a zvláštní v obsahu výtvarné výchovy. Mezinárodní kolokvium,

 

Vrátná dolina, Malá Fatra, 1971, Výtvarná výchova a životní prostředí. Mezinárodní kolokvium,

 

Mariánské Lázně, 1975, Souvislosti předškolní, školní a mimoškolní výtvarné výchovy. Mezinárodní kolokvium,

 

Zvíkov, 1984, Nové pohledy na přípravu výtvarných pedagogů. Celostátní sympozium s mezinárodní účastí,

Visalaje, 1985, Nové podněty výtvarné kultury pro výtvarnou výchovu. Celostátní sympozium s mezinárodní účastí,

Bratislava, 1986, Posílení vlivu estetické výchovy při výchově mladé generace. Celostátní sympozium s mezinárodní účastí,

České Budějovice, 1988, Proměny výtvarného umění a jeho místa ve světě člověka, zvláště dětí a mládeže. Celostátní sympozium s mezinárodní účastí, (Archivní článek Matouše Vondráka o sympoziu najdete v Estetické výchově č. 2, roč. 29, z roku 1988 a zde.)

Olomouc, 1989, Výtvarná výchova a hmotná kultura. Celostátní sympozium s mezinárodní účastí,

bottom of page