top of page

Nabízené služby

Nabídka vydavatelských služeb

Česká sekce INSEA patří v rámci pedagogiky k vlivným odborným subjektům. Půlstoletí naší historie je spojeno s mnoha odbornými výstupy, kongresy a vysoce kvalitními publikacemi. Tyto bohaté zkušenosti nabízíme formou služeb nejen vysokým školám, odborníkům nebo řešitelům projektů v rámci (výtvarné) pedagogiky, ale i širší odborné a laické veřejnosti.

Plánujete vydat publikaci? Máte zajímavý rukopis a hledáte vydavatele, který vám poskytne redakční a vydavatelské služby? Chcete svůj rukopis vydat, ale nevíte jak na to? Řešíte výzkumný projekt a plánujete vydání odborné monografie u prestižního vydavatele s vědeckou radou?

Využijte našich zkušeností a profesionálních služeb v oblasti vydavatelské činnosti!

Nabízíme vám tyto služby:

  • komplexní redakční práce, odbornou i jazykovou redakci, jazykové korektury (podle vašich představ buď základní korekturu, nebo i stylistické úpravy rukopisu), přidělení ISBN (registraci publikace v České národní knihovně),

  • zajištění odborných posudků, garanci odborné kvality naší vědeckou radou,

  • grafické služby – návrh grafického řešení publikace a obálky, vyhotovení sazby, typografické korektury,

  • zpracování obrázků a fotografií,

  • přípravu tiskových dat a kompletních podkladů pro tisk,

  • zajištění výroby publikace,

  • výrobu elektronické publikace ve všech běžných formátech,

  • zajištění distribuce povinných výtisků.

 

Jako náš klient můžete využít pouze některou z nabízených služeb: rádi vám nabídneme např. pouze grafické řešení publikace, nebo naopak můžete dodat tisková data a my pro vás zajistíme výrobu a přidělení ISBN.

Rádi vám poradíme, jaké řešení je vhodné pro daný typ publikace a vaše finanční možnosti. Nabídneme vám různé varianty tisku podle vašich představ a financí, doporučíme vám vhodné řešení s ohledem na projektové zvyklosti a zajistíme kvalitní vyhotovení všech prací. Rádi vám zhotovíme nezávaznou kalkulaci.

A navíc: vydavatel Česká sekce INSEA – jako neziskový subjekt – negeneruje zisk!
Zadáte-li nám svou zakázku, můžete mít zároveň dobrý pocit, že jste podpořili naši veřejně prospěšnou činnost!  Vyzkoušejte nás a už nebudete hledat jiného vydavatele!

Kontaktujte nás!

 

Chcete mít lepší představu o finanční náročnosti našich vydavatelských služeb? Zde jsou modelové rozpočty na příkladu našich vydaných publikací:

 

Prohlášení o nekomerčním charakteru našich služeb

 

Česká sekce INSEA je neziskovým subjektem, avšak pro zajištění své hlavní činnosti hledá různé finanční zdroje. Jedním z nich je vlastní podnikání, které INSEA, z. s., provozuje v souladu s cíli své hlavní spolkové činnosti, jimiž jsou rozvoj výchovy uměním, podpora didaktického diskurzu oboru výtvarná výchova a mezinárodní spolupráce na tomto poli. Činnost České sekce INSEA, která naplňuje statut podnikání dle živnostenského zákona, má sice v portfoliu aktivit spolku pouze povahu činnosti vedlejší (doplňkové), dosahuje však špičkové úrovně. Je přitom zdrojem financí, jež jsou využívány výhradně pro zajištění nabízených služeb (např. pořádání vzdělávacích kurzů) a pro generování případného zisku, který je v plné míře zpětně využit pro obecně prospěšné, neziskové aktivity organizace.

Účelem našeho podnikání není dosažení zisku, nýbrž plnění veřejně prospěšných cílů spolku. Naši činnost vykonáváme v souladu s živnostenským zákonem. Jsme registrováni na Magistrátu města Olomouce (úřad příslušný podle paragrafu 71 odst. 2 živnostenského zákona) a máme živnostenské oprávnění k podnikání v oborech vydavatelská činnost a polygrafická výroba, příprava a vypracování technických a grafických návrhů, fotografické služby, překladatelská a tlumočnická činnost, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů a školení, pořádání kulturních a odborných akcí, poradenská a konzultační činnost, výzkum a vývoj.

Vstup do knihovny
našich dosud vydaných publikací
bottom of page