top of page
slider_insea_ostrava.jpg
fb_cover_insea_ostrava.jpg
INSEA statusy (20).png

PROGRAM KONFERENCE / CONFERENCE PROGRAMME

Mezinárodní vědecká konference České sekce INSEA Výtvarná výchova v interakcích / Art Eduacation in Interactions

Konferenci organizuje Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity ve spolupráci s Centrem vizuálních studií Pedagogické fakulty Ostravské univerzity a Českou sekcí INSEA pod záštitou děkana Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, doc. Mgr. Daniela Jandačky, Ph.D. Konference se uskuteční za účasti prezidenta InSEA, prof. Glena Couttse a členky světové rady InSEA Susan M Coles.

Ostrava, pá–so 13.–14. 10. 2023

 

První konferenční den | Conference: Day 1

 

8.00                 Otevření registrace účastníků konference

                        The Opening Registration of Conference Participants

 

9.00–10.15      Zahájení konference – úvodní slovo (aula)

                        Launching the Conference – the Foreword

 • doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D. – předsedkyně České sekce INSEA

 • Mgr. Milan Cieslar, Ph.D. – vedoucí Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity

 

Keynote Speech       

 • prof. Glen Coutts – prezident InSEA

 • Susan M Coles – viceprezidentka InSEA

 

10.15–10.30    Coffee Break

 

10.30–11.45    Sekce 1 | Section 1 (aula|auditorium)

 

Výtvarná výchova a výtvarné projevy v interakcích | Visual Arts and Visual Expressions in Interactions

 

10.30–10.45    doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D., Mgr. et Mgr. Kateřina Mesdag

Potenciál výtvarné výchovy pro mezipředmětovou integraci

The Potential of Visual Arts for Multi-Subject Integration

10.45–11.00    Jana Jiroutová, M.Phil., Ph.D.

Výtvarná výchova a sociální spravedlnost

Visual Arts and Social Justice

11.00–11.15    Mgr. Jiřina Filipi

Proměny vizuální reprezentace lidí s tělesným postižením

Visual Transformations of Physically Disabled People

11.15–11.30    Mgr. Tereza Vlasáková

Pilotní výzkum vizuálního jazyka a pre-tvorby, se zaměřením na zkoumání prostorové inteligence žáků SOŠ

Pilot Research in Visual Language and Pre-Creation, with Focus on Spatial Intelligence Research Among College Students

11.30–11.45    Diskuze | Discussion

 

10.30–11.45    Sekce 2 | Section 2 (paralelní sekce | parallel section – místnost | room 302)

 

Technosvět vizuálního umění a výchovy | The Techno-world of Visual Arts and Education

 

10.30–10.45    PhDr. Katarína Přikrylová, Ph.D.

Koncepce metodik pro výtvarnou výchovu při výuce za asistence umělé inteligence

Conceptual Methodologies for Art Education in Teaching, with the Assistance of Artificial Intelligence

10.45–11.00    Mgr. Aleš Svoboda

Jde nám po krku! Umělá inteligence: naděje a obavy

It’s Going After Us! Artificial Intelligence: The Hopes and the Fears

11.00–11.15    Mgr. Sára Lipnerová

Twine a AI: nástroje pro výtvarnou výchovu

The Twine and the AI: the Tools for art Education

11.15–11.30    Mgr. et MgA. Petra Vichrová

Tradiční a nová materialita jako determinující činitelé výtvarné tvorby podle skutečnosti

Traditional and New Materiality as the Determining Elements of Art Work in Real Terms

11.30–11.45    Diskuze | Discussion

 

11.45–12.15    Coffee Break

 

12.15–14.00    Sekce 3 | Section 3 (aula|auditorium)

 

Edukační kaleidoskop: Umění, dědictví a tvorba | Educative Kaleidoscope: Art, Heritage, and Artwork

 

12.15–12.30    Mgr. Lucie Tikalová, Ph.D.

Kulturní dědictví Královéhradeckého kraje jako příležitost pro edukaci v oblasti výtvarné výchovy

Cultural Heritage of the Hradec Králové Region as an Opportunity for Education in the Area of Fine Arts

12.30–12.45    PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D., Mgr. Monika Plíhalová, Mgr. Jakub Havlíček

Tvořivost a otevřená mysl

Creativity and Open-Mindedness

12.45–13.00    Mgr. et Bc. Milada Sommerová, PaedDr. Martina Pavlikánová, PhD.

Smrt a strach ze smrti jako narativy ve výtvarné edukaci

Death and the Fear of Death as Narratives in Fine Art Education

13.00–13.15    PhDr. Kateřina Štěpánková, Ph.D.

Kulturní kontext vs. tvořivá identita: Srovnávací studie tvořivého sebepojetí studentů výtvarného oboru z USA a České republiky

Cultural Context Versus Creative Identity: Comparative Study on the Creative Self-Perception of Students in the Fine Arts Area from the USA and the Czech Republic

13.15–13.30    Mgr. et MgA Oldřich Bystřický, Ida Muráňová

Výtvarná výchova bez umění a umění bez výtvarné výchovy?

Fine Arts Education without Art and Art without Fine Arts Education?

13.30–13.45    Mgr. Tomáš Arnold

Heuristické a projektové metody v neformálním vzdělávání na příkladu památkové péče

Heuristic and Project Methods in Non-Formal Education Using Historic conservation as an Example

13.45–14.00    Diskuze | Discussion

 

11.45–13.30    Sekce 4 | Section 4 (paralelní sekce | parallel section – místnost | room 302)

 

Průsečíky komunikace | Communication Intersections

 

12.15–12.30    prof. Mgr. Vladimír Havlík

Jít s kůží na trh

Putting Yourself Out There

12.30–12.45    doc. Kateřina Dytrtová, Ph.D.

Socha, fotografie nebo performance? Jednominutové sochy Erwina Wurma

A Statue, a Photograph, or a Performance? One-Minute Statues of Erwin Wurm

12.45–13.00    Martina Freitagová

Debatování o umění

Debating Art

13.00–13.15    doc. PhDr. Marie Fulková, PhD.

Propojení lidí: umělecká otevřená forma ve výtvarné výchově neslyšících

Interconnecting People: An Open Form of Art in the Fine Art Education of People with Impaired Hearing

13.15–13.30    MgA. Jana Hradcová

Plakát jako prostředek společenského angažování

A Poster as a Medium of Social Engagement

13.30–13.45    Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D.

Střih pro Novou dobu – Otevřený edukační model

A Cut for the New Age – an Open Education Model

13.45–14.00    Diskuze | Discussion

 

11.45–13.30    Sekce 5 | Section 5 (paralelní sekce 2 | parallel section 2 – místnost | room 304)

 

Obraz – zvuk – kontext | Image – Sound – Context

 

12.15–12.30    Mgr. et MgA. David Bartoš

Filmová tvorba v současném umění a uměleckém vzdělávání

Film Production in Contemporary Art and Art Education

12.30–12.45    MgA. Mgr. Jana Francová, Ph.D.

Ozvěny deseti let Scalního videa

Echoes of ten years of Scal video

12.45–13.00    MgA. Petr Falk, Ph.D.

Audio jako separovaný prvek audiovizuální tvorby a možnosti jeho využití ve výtvarné výchově

The Audio as a Separate Element of Audiovisual Artwork and Possibilities of its Utilization in the Fine Arts Education

13.00–13.15    Mgr. Barbora Škaloudová

Zvuk v uměleckém vzdělávání

Sound in Art Education

13.15–13.30    MgA. Daniela Barošová

Význam nových médií v kontextu esteticko-výtvarné sebe-edukace studentů výtvarně-pedagogických a uměleckých fakult

The Importance of New Media in the Context of the Aesthetic-Creative Self-Education of Students from Art-Pedagogical Faculties, and Faculties of Art

13.30–13.45    Diskuze | Discussion

 

14.00–15.00    Oběd | Lunch

 

15.00–16.00    Plenární zasedání České sekce INSEA s volbou předsedkyně / předsedy spolku | A Plenary Session of the Czech INSEA Section, and the Election of the Chairwoman / Chairman of the Association — na zasedání jsou zváni nejen členové a členky České sekce INSEA, otevřeno pro všechny zájemce o činnost INSEA (aula|auditorium)

 

16.00–17.00    Sekce 6 | Section 6 (aula|auditorium)

 

V pohybu – Kurikula, politika, vize | In Motion – Curriculum, Politics, Vision

 

16.00–16.15    PaedDr. Martina Pavlikánová, PhD., Mg. Milan Cieslar, PhD.

Bude výtvarka za 30 let?

Will Art Education Be in 30 Years?

16.15–16.30    Mgr. Timotej Blažek, Ph.D.

Zmeny vo vyučovacom predmete výtvarná výchova v aktuálne prebiehajúcej kurikulárnej reforme na Slovensku

Changes in the Artwork Education Subject During the Ongoing Curriculum Reform in Slovakia

16.30–16.45    prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.

Obsahové konštrukty výtvarnej výchovy na základnej škole

Content Constructs of Artwork Education at the Elementary level

16.45–17.00    Mgr. Lucie Melechovská

Analýza nabídek a témat kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

2. stupně ZŠ a SŠ v oblasti výtvarné výchovy

The Analysis of Course Offers and Topics for Further Education of Pedagogical Staff at the Second Level of Elementary Schools and High Schools in the Area of Art Education

17.00–17.30    Diskuze | Discussion

 

15.15–17.00    Sekce 7 | Section 7 (paralelní sekce | parallel section – místnost | room 302)

 

Synergie a spolupráce v galerijní pedagogice | Synergy and Cooperation in Gallery Pedagogy

 

16.00–16.15    MgA. Andrea Kaňkovská

Vzájemně I. a II.: Podpora mezioborových spoluprací mezi profesionály na poli galerijní pedagogiky a zprostředkování umění, institucemi a živou kulturou

Mutually I. and II.: Support of Interdisciplinary Cooperation among Gallery Pedagogy Professionals, and the Mediation of Art Through Institutions and Live Culture

16.15–16.30    Mgr. Karin Vrátná Militká, Mgr. Karolína Šteffková

Co do galerie ne/patří?

What Does (Not) Belong to a Gallery?

16.30–16.45    Mgr. Kristýna Říhová

Nástroje evaluace vzdělávacích programů v galerii 

The Tools of Educational Program Evaluation in Galleries

16.45–17.00    Mgr. MgA. Dagmar Myšáková, Ph.D.

Participace diváka jako součást uměleckého díla, námět pro galerijní edukaci a předmět interpretace

The Participation of the Observer as a Part of Artwork, a Theme for Gallery Education and a Subject of Interpretation

17.00–17.30    Diskuze | Discussion

 

15.15–17.00    Sekce 8 | Section 8 (paralelní sekce 2 | parallel section 2 – místnost | room 304)

 

Ozvěny budoucnosti | The Echoes of the Future

 

16.00–16.15    Mgr. et Mgr. Jiří Černý, Ph.D.

Když listovat nejde

When Flipping Doesn’t Work

16.15–16.30    Mgr. et Mgr. Silvie Novotná

Kulturní dědictví – nová média – škola – muzeum

Cultural Heritage – New Media – School – the Museum

16.30–16.45    PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D.

Interakce v čase – 130 let od narození prof. Václava Živce

Interactions in Time – 130 Years since the Birth of Professor Václav Živec

16.45–17.00    Mgr. Helena Kafková, Ph.D.

Zaprášený sen?

A Dusty Dream?

17.00–17.15    PhDr. Michal Filip, Ph.D.

Zprostředkování křesťanského sakrálního umění s využitím prvků analytické metody Josefa Zvěřiny

The Mediation of Christian Sacred Art Using the Analytical Element Method of Josef Zvěřina

17.15–17.30    Diskuze | Discussion

 

17.30–17.45    Coffee Break

 

17.45–19.30    Doprovodný program konference / Odpočinek | Conference Side Events / Rest

 

Komentovaná prohlídka Dolní oblasti Vítkovice s kulturně-historickým výkladem a návštěvou Galerie Gong a GDM Contemporary (aktuální výstavní projekty, které pro galerie připravovali pedagogové z KVV PdF OU ve spolupráci se studenty). Provede Vás Tomáš Koudela

 

Účast na komentované prohlídce v DOV je dobrovolná. Z City Campusu do DOV a zpět je pro aktivní i pasivní účastníky konference zajištěna speciální autobusová doprava.

 

Guided tour of the Low Vítkovice Area accompanied with cultural-historical interpretation, and a visit of the Gong and GDM Contemporary Galleries (present Exhibit Projects, prepared by the KVV PdF OU Teachers in cooperation with students). Guided by Tomáš Koudela.

 

The participation in the guided tour in the Lower Vítkovice Area is voluntary. A special bus transport from the City Campus to the Lower Vítkovice Area and back is arranged.

 

19.30–00.00    Večerní program konference – Společenský večer s rautem | The Conference Evening Program – Social evening with a banquet (foyer před aulou | The Foyer in front of the Auditorium)

 

Součástí společenského večera bude slavnostní vyhlášení zvolené/zvoleného předsedkyně/předsedy České sekce INSEA.

The official announcement of the elected Chairwoman /Chairman of the Czech INSEA Section.

 

 

Druhý konferenční den | Conference: Day 2

 

9.00                 Otevření druhého dne konference | The Opening (s coffee breakem, který bude k dispozici po celý sobotní program | with coffee breaks available throughout the entire Saturday agenda)

 

9.30–11.00      Sekce 9 | Section 9 (aula|auditorium)

 

Mezikulturní, profesní, vizuální a mediální setkávání | Intercultural, Professional, Visual, and Media Meetings

 

9.30–9.45        prof. dr hab. Joanna Imielska

3x W: współzależność, współodpowiedzialność, współodczuwanie

3x M: Mutual Dependency, Mutual Responsibility, Mutual Codependency

9.45–10.00      MgA. Hynek Chmelař

Existenční strategie umělce a pozice absolventa v otevřené společnosti

Existential Strategy of the Artist and The Graduate in an Open Society

10.00–10.15    Mgr. Tomáš Koudela, Ph.D., prof. Arkadiusz Marcinkowski Student/Produkční/Kurátor/Umělec/Učitel – Zapojování a propojování studentek a studentů výtvarné výchovy a uměleckých studijních programů do profesionálního mezinárodního výtvarného provozu

The Student/The Program Maker/The Curator/The Teacher – The Integration and Linking of Fine Art and Art Students into the Professional and International Artwork Flow

10.15–10.45    Mgr. Tereza Čapandová, Ing. Gabriela Cieslarová, Ph.D.

Příprava nového profesního studijního programu Prezentace a edukace v kultuře

The Preparation of a New Professional Study Program “Presentation and Education in Culture”

10.45–11.00    dr Paweł Greń, prof. UJW MBA

Redefinicja obrazów przeszłości

Redefining Images of the Past

11.00.–11.15   PaedDr. Mgr. art. Patricia Biarincová, PhD.

Vizuálny zápis zvukov prostredníctvom média papier a textil

Visual Record of Sounds through the Paper and Textile Media

11.15–11.30    Diskuze

 

11.30–13.00    Posterová sekce | Poster Section (foyer před aulou | The Foyer in front of the Auditorium)

 

Autoři posterů by v tomto časovém rozmezí měli být k dispozici pro prezentaci svých výstupů před zájemci.

 

Posture Authors should be available in this allotted time to present their artistic outputs to those interested.

 

doc. Jakub Guziur, Ph.D.

Ideogram

 

MgA. Jana Hradcová

Plakát jako prostředek společenského angažování

The Poster as the Means of Social Engagement

 

Mgr. Alexander Ivanov

Mezipředmětová integrace v kontextu neformálního vzdělávání

Interdisciplinary Integration in the Context of Informal Education

 

PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D.

Interakce v čase – 130 let od narození prof. Václava Živce

Interactions in Time – 130 Years since the Birth of Professor Živec

 

PhDr. Katarína Přikrylová, Ph.D.

Koncepce metodik pro výtvarnou výchovu při výuce za asistence umělé inteligence

Conceptual methodologies for Art Education in Teaching, with the Assistance of Artificial Intelligence

 

Mgr. Karel Řepa, Ph.D.

Na svět hleď – výtvarné studium skutečnosti v první třídě ZŠ

Look at the World – Creative Study of Reality in the First Grade of Elementary School

 

Mgr. Kristýna Říhová

Nástroje evaluace vzdělávacích programů v galerii 

Gallery Education Programs Evaluation Tools

 

Mgr. et Mgr. Kristýna Ševčíková, Mgr. Denisa Daříčková

Od Rubense po plejtváka aneb Co nabízí muzea a galerie?

From Rubens to Plejtvák or, in Other Words, What’s Out There in Museums and Galleries?

 

Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD.

Akčná kresba študentov výtvarnej edukácie z aspektu homeostázy

Action Drawing of Art Education Students as an Aspect of Homeostasis

 

Mgr. art. Mag. art. Martina Šimkovičová, ArtD.

Význam vzťahu fotografie a generatívnych vizuálnych nástrojov umelej inteligencie v skúsenosti času a priestoru vo výtvarnej výchove

The Importance of the Relationship of Photography and the Generative Visual Tools of AI in the Experience of Time and Space in Art Education

 

PhDr. Hana Valešová Ph.D., Mgr. Zuzana Pechová, Ph.D.

Uplatňování kreativního myšlení ve výtvarném vzdělávání budoucích učitelů

Applying Creative Thinking in Art Education of Future Teachers

 

doc. Lenka Vilhelmová, ak. mal.

Recyklovatelný/nerecyklovatelný materiál, jako médium ve výtvarné tvorbě

Recyclable and Non-Recyclable materials as a Medium in Artwork

 

 

11.30–13.00    Audiovizuální sekce | Audiovisual Section (foyer před aulou | The Foyer in front of the Auditorium)

 

Během celého konání konference bude promítána audiovizuální sekce v prostorách foyer před aulou. V tomto vymezeném čase mohou být autoři audiovizuálních příspěvků přítomni a podělit se s publikem o podrobnosti týkající se jejich výstupů.

 

prof. Arkadiusz Marcinkowski

Wpływ AI na współczesną architekturę wnętrz i edukację

The Impact of Artificial Intelligence on Contemporary Interior Design and Education

 

prof. Andreas Guskos

Fractals

 

doc. Petra Šobáňová, Ph.D. & MgA. Pavla Baštanová

Ve světě umělých obrazů | Umělá inteligence jako součást výtvarné výchovy

In the World of Artificial Images | Artificial Intelligence as a Part of Art Education

 

dr hab. Sonia Rammer

Tajemnice Himalajów

Secrets of the Himalayas

 

MgA. Andrea Kaňkovská

Vzájemně I. a II.

Mutually I. and II.

 

Mgr. Alexander Ivanov

Ikizukuri

 

Mgr. Tereza Čapandová

Mezinárodní výstavní projekt Strange Things v Alšově jihočeské galerii

The International Exhibit Project “Strange Things” at the Aleš South Bohemian Gallery

 

MgA. Jitka Králová

Terénní výzkum

Field research

 

BcA. Dominik Dragos Pohludka

Spider Jumpscare

 

Jakub Pohludka

Simuverse

 

Susan M Coles

Manifest InSEA [The InSEA Manifesto] 

 

Mgr. Magdalena Adámková Turzová, Ph.D., Mgr. Monika Dokoupilová, Jana Jiroutová, M.Phil., Ph.D.

Neverending Story aneb jak se dělá knížka! | E-book jako fotoreport z výtvarného příměstského tábora [Neverending Story or how to make a book | The e-book as a fotoreport from an artistic summer camp]

Mgr. Matěj Komínek

Break Time | Krátká animace inspirovaná výjevy z prostředí reeneactingu – historických rekonstrukcí

 

13.00               Slavnostní ukončení konference | The Formal End of the Conference (foyer před aulou | The Foyer in front of the Auditorium)

 

13.00– 14.00   Opuštění prostor konference | Leaving the Conference

 

Pro účastníky konference je v sobotu zajištěn vstup zdarma na výstavy v GVUO – Galerie výtvarného umění v Ostravě a v městské galerii současného umění PLATO, a to po celý den. V galeriích stačí ukázat visačku z konference, kterou jste dostali během registrace při příchodu na konferenci.

 

A whole day free entrance to the GVUO (a Gallery of Visual Arts in Ostrava) and to the PLATO City Gallery in Ostrava has been arranged for all participating in the conference. It is sufficient to show the conference badge you receive at registration before the conference.

Call for Papers

Mezinárodní vědecká konference České sekce INSEA Výtvarná výchova v interakcích

Konferenci organizuje Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity ve spolupráci s Centrem vizuálních studií Pedagogické fakulty Ostravské univerzity a Českou sekcí INSEA pod záštitou děkana Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, doc. Mgr. Daniela Jandačky, Ph.D. Konference se uskuteční za účasti prezidenta InSEA, prof. Glena Couttse a členky světové rady InSEA Susan M Coles.

Ostrava, pá–so 13.–14. 10. 2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat k účasti na mezinárodní vědecké konferenci, která proběhne ve dnech 13.–14. 10. 2023 na půdě Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.

 

Konference se mohou aktivně účastnit akademičtí a vědečtí pracovníci, odborníci z praxe, učitelé, umělci, doktorandi a další studenti z domácích i zahraničních pracovišť, jejichž odborné zaměření vychází z oblasti výtvarné pedagogiky, výtvarného umění a dalších společenských a humanitních věd. Vítány jsou rovněž příspěvky interdisciplinárního charakteru z příbuzných vědeckých a uměleckých oblastí.

Hlavním cílem konference je odborná, didaktická a společenská reflexe výtvarné výchovy v kontextu vzdělávacího systému, jakož i v sociokulturních a uměleckých souvislostech. Nová koncepce vzdělávací oblasti Umění a kultura v rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání nás konfrontuje nejen se skutečným stavem vzdělávacího oboru výtvarná výchova, ale také s jeho obrazem ve veřejném mínění. Je proto důležité nejen řešit vztah výtvarné výchovy k ostatním vzdělávacím oborům a hledat místo výtvarné výchovy v současném světě, ale i kriticky zhodnotit naši schopnost obor prezentovat a zkvalitňovat v praxi. Směrem k budoucnosti hledíme s obavami, a proto se nám jeví nezbytné konat v takových intencích, jež budou společensky relevantní a dostatečně srozumitelné, aby odbornou veřejností sdílené povědomí o oboru jako o klíčovém nástroji postindustriální transformace společnosti se stalo všeobecně sdílenou názorovou platformou, jejíž extenzí nepochybně bude celá řada nově realizovaných socio-ekonomických, kulturních aj. příležitostí.

 

Důležitou součástí této reflexe je nové zhodnocení odkazu výtvarné výchovy nejen v historickém rámci, ale především v kontextu aktuálních celosvětových problémů. Jedině tato šíře vhledu je předpokladem toho, abychom byli schopni obhájit postavení oboru v dnešní globální společnosti, respektive představit jej jako autentický nástroj efektivní komparace různých obsahů nejen v oblasti umění, ale abychom byli i schopni nabídnout jej jako případný plnohodnotný ekosystém organismů s rozvinutými vizuálními kompetencemi, lidí empaticky spolu-žijících se svým živým a neživým okolím.

Současná doba, jejímž imperativem je nedávno odeznělá globální pandemie i právě probíhající hrůzný válečný konflikt na Ukrajině, nám ukazuje, že je nutné nejen se zamýšlet nad svou rolí v celospolečenském kontextu, ale také konat — v rámci svých možností a svých kompetencí — tak, aby prožitá skutečnost pokud možno našla svůj svébytný obraz v realizaci konkrétních změn vedoucích k vytvoření oborových podmínek pro smart and empathetic people for smart and empathetic world.

Jednání na konferenci bude vymezeno těmito tematickými okruhy:

 • proměny role a pojetí výtvarné výchovy v systému vzdělávání,

 • kulturně-historické dědictví a edukace v kultuře,

 • výtvarná výchova a vizuální gramotnost,

 • výtvarná výchova a její historický odkaz,

 • nová média a digitální technologie – přínos, nebo útlum tvořivosti,

 • inovace ve vzdělávání výtvarné výchovy,

 • kulturní kompetence v základním vzdělávání,

 • výtvarná výchova a veřejný prostor,

 • narativy ve výtvarné výchově a jejich proměny.

 

Typy příspěvků:

 • klasický konferenční příspěvek (15 min.),

 • poster (tisková data ve formátu .pdf, A2),

 • audiovizuální obsah (bude prezentován v online galerii audiovizuálních, příspěvků na webové platformě konference).

 

Konferenční jazyky:

 • angličtina,

 • čeština,

 • slovenština,

 • polština.

 

Registrační poplatek:

 • aktivní účastníci: 1 500 Kč,

 • členky a členové INSEA – aktivní účastníci: 1 000 Kč,

 • doktorandi, studenti a pasivní účastníci: 1 000 Kč.

 

Přihláška:

Na konferenci se přihlásíte prostřednictvím webového formuláře: viz níže. Pokud se plánujete zúčastnit s více příspěvky (např. máte v úmyslu vystoupit s klasickým příspěvkem a zároveň se zúčastnit posterové nebo audiovizuální sekce), pak je třeba registrovat každý příspěvek zvlášť. Poplatek budete hradit pouze jednou. Pokud je příspěvek společným dílem dvou či více autorů, každý z členů autorského kolektivu se registruje zvlášť, vloží název a anotaci a uvede, že příspěvek bude prezentován dohromady s autorem XY.

Důležité termíny:

 

Aktivní účastníci se na konferenci prostřednictvím webového formuláře mohou přihlásit do 1. 9. 2023. EDIT: lhůtu pro přihlášení jsme prodloužili do 15. 9. 2023 (včetně), pasivní účastníci se mohou hlásit do 9. 10. 2023.

O zařazení příspěvku na konferenci budete vyrozuměni nejpozději po 15. 9. 2023 prostřednictvím e-mailu. V případě přijetí budete vyzváni k platbě registračního poplatku a dodání dat (pokud se účastníte posterové či audiovizuální sekce). Data pro posterovou a audiovizuální sekci odevzdejte na mail konference.ostrava2023@gmail.com nejpozději do 1. 10. 2023.

Kolektivní monografie:

 

Výstupem mezinárodní vědecké konference bude kolektivní monografie.

Bližší informace o plánované kolektivní monografii budou zaslány aktivním účastníkům po akceptaci jejich přihlášky na konferenci a zaplacení konferenčního příspěvku.

Odevzdané příspěvky projdou recenzním řízením a autoři budou do dvou měsíců od deadlinu odevzdání příspěvku vyrozuměni o jeho případném přijetí či nepřijetí. Předpokládáme, že kapitoly aspirující na publikaci budou mít charakter odborné studie.

Deadline pro odevzdání příspěvků do knihy je stanoven na 1. 11. 2023.

Kontaktní údaje:

Katedra výtvarné výchovy

Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita

Fráni Šrámka 3

709 00 Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky

konference.ostrava2023@gmail.com

Eng

Call for Papers

An international scientific conference of the Czech INSEA section: Art Education in Interactions

The conference is organized by the Pedagogical Faculty of Ostrava University, Department of Art Education, in cooperation with the Centre of Visual Arts, and the Czech section of INSEA, under the patronage of MA. Daniel Jandačka, the dean of the pedagogical faculty at Ostrava University. The conference will be held with the participation of InSEA president, professor Glen Coutts, and a vice president InSEA, Susan M. Coles.

Ostrava, Fri. – Sat., Oct. 13 to Oct. 14, 2023

Dear Colleagues,

Let us invite you to participate in the International Scientific Conference that takes place from October 13 to October 14, 2023, at the grounds of the Pedagogical Faculty of Ostrava University. All academics, scientists, professionals in the field, teachers, artists, PhD and other students from local and foreign workplaces, whose professional focus stems from the area of art pedagogy, art education, and other social sciences and humanities. All interdisciplinary contributions of related scientific and artistic fields are also welcome.  

The main aim of this conference is professional, didactic, and social reflection on art education in the context of education system, as well as in the socio-cultural and artistic contexts. A new concept of the art and culture education area, in the framework of elementary education is confronting us not only with the real state of the art education field, but also with its reflection in the public opinion sphere.

 

Thus, it is not only important to address the relationship of art education to other education fields and search for the place of art education in contemporary world, but also critically evaluate our ability to present and improve this field in a daily life. We look with worries into the future, and so it seems to us necessary to act with such intentions that are socially relevant and comprehensible enough to become a generally shared opinion platform for professional public, and its shared awareness about the field as a key tool of post-industrial transformation of society, whose extension will undoubtedly be a whole new array of materialized socio-economic, cultural, and other opportunities.

 

An important part of this reflection is the new evaluation of the legacy of art education, not only in historical framework, but mainly in the context of the present global problems. Only this kind of broad insight is a prerequisite of our ability to defend the state of the field in contemporary global society, respectively, to present it as an authentic tool of effective comparison of different contexts, not only in the area of art but also to be able to offer it as eventually full-fledged ecosystem of organisms with developed visual competencies, people co-existing empathetically with their animate and inanimate surroundings.

The present day, of which imperatives are the not too long ago faded away pandemic and the ongoing terrifying conflict in the Ukraine shows us that it is necessary not to think only about one’s own role in the societal context but it is also necessary to act – to the extent and competencies possible – in such a way, so that the experienced reality finds its own peculiar picture in the materialization of specific changes, leading to the creation of field conditions for smart and empathetic people, for smart and empathetic world.

The acts at this conference will be defined by these topics:

 • transformations of roles and conceptions of art education in education system,

 • cultural-historical heritage and education in culture,

 • art education and visual literacy,

 • art education and its historical legacy,

 • new media and digital technologies – benefits or decline of creativity,

 • innovation in art education,

 • cultural competencies in elementary education,

 • art education and public space,

 • narratives in art education and their transformations.

 

Types of contributions:

 • Typical conference contribution (15 min.)

 • Poster (print data in the .pdf, A2 format)

 • Audiovisual content (will be presented in an online gallery of audiovisual contributions on the conference web platform)

 

Conference languages:

 • English

 • Czech

 • Slovakian

 • Polish

Registration fee:

Active participants: 1 500 CZK

Members of INSEA – active participants: 1 000 CZK

PhD students, students, and passive participants: 1 000 CZK

 

Registration

You can register through a web form; see below.

Active members can register through the web form until Sept. 01, 2023, passive ones until Oct. 09. 2023.

You will be notified about the inclusion of your contribution by Sept. 08, 2023 latest via email. If accepted, you will be called upon to pay the registration fee and submit data (should you participate in the poster or audiovisual section).

 

Please submit relevant data for the poster and audiovisual section to the following mail: konference.ostrava2023@gmail.com up to Oct. 01, 2023 latest.

Collective monograph

The output of this International Scientific Conference will be a collective monograph.

Detailed information about the planned monograph will be sent to active participants after the acceptance of their registration to the conference and the payment of the conference fee.

Submitted contributions will go through review proceedings and the authors will be notified about their eventual acceptance or non-acceptance up to two months after the deadline for submitting. We suppose that chapters aspiring for publication will be of professional study character.

The deadline for submitting contributions is set to Nov. 01, 2023.

Contacts:

The Department of Art Education

Pedagogical Faculty

University of Ostrava

Fráni Šrámka 3

709 00 Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky

konference.ostrava2023@gmail.com

Registrace pro aktivní a pasivní účastníky a účastnice byla uzavřena. 

Registration for participants is closed now.

Ostrava –⁠ an extraordinary city...

1 (1).png
bottom of page