top of page
slider_insea_ostrava.jpg
fb_cover_insea_ostrava.jpg

Call for Papers

Mezinárodní vědecká konference České sekce INSEA Výtvarná výchova v interakcích

Konferenci organizuje Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity ve spolupráci s Centrem vizuálních studií Pedagogické fakulty Ostravské univerzity a Českou sekcí INSEA pod záštitou děkana Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, doc. Mgr. Daniela Jandačky, Ph.D. Konference se uskuteční za účasti prezidenta InSEA, prof. Glena Couttse a členky světové rady InSEA Susan M Coles.

Ostrava, pá–so 13.–14. 10. 2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat k účasti na mezinárodní vědecké konferenci, která proběhne ve dnech 13.–14. 10. 2023 na půdě Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.

 

Konference se mohou aktivně účastnit akademičtí a vědečtí pracovníci, odborníci z praxe, učitelé, umělci, doktorandi a další studenti z domácích i zahraničních pracovišť, jejichž odborné zaměření vychází z oblasti výtvarné pedagogiky, výtvarného umění a dalších společenských a humanitních věd. Vítány jsou rovněž příspěvky interdisciplinárního charakteru z příbuzných vědeckých a uměleckých oblastí.

Hlavním cílem konference je odborná, didaktická a společenská reflexe výtvarné výchovy v kontextu vzdělávacího systému, jakož i v sociokulturních a uměleckých souvislostech. Nová koncepce vzdělávací oblasti Umění a kultura v rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání nás konfrontuje nejen se skutečným stavem vzdělávacího oboru výtvarná výchova, ale také s jeho obrazem ve veřejném mínění. Je proto důležité nejen řešit vztah výtvarné výchovy k ostatním vzdělávacím oborům a hledat místo výtvarné výchovy v současném světě, ale i kriticky zhodnotit naši schopnost obor prezentovat a zkvalitňovat v praxi. Směrem k budoucnosti hledíme s obavami, a proto se nám jeví nezbytné konat v takových intencích, jež budou společensky relevantní a dostatečně srozumitelné, aby odbornou veřejností sdílené povědomí o oboru jako o klíčovém nástroji postindustriální transformace společnosti se stalo všeobecně sdílenou názorovou platformou, jejíž extenzí nepochybně bude celá řada nově realizovaných socio-ekonomických, kulturních aj. příležitostí.

 

Důležitou součástí této reflexe je nové zhodnocení odkazu výtvarné výchovy nejen v historickém rámci, ale především v kontextu aktuálních celosvětových problémů. Jedině tato šíře vhledu je předpokladem toho, abychom byli schopni obhájit postavení oboru v dnešní globální společnosti, respektive představit jej jako autentický nástroj efektivní komparace různých obsahů nejen v oblasti umění, ale abychom byli i schopni nabídnout jej jako případný plnohodnotný ekosystém organismů s rozvinutými vizuálními kompetencemi, lidí empaticky spolu-žijících se svým živým a neživým okolím.

Současná doba, jejímž imperativem je nedávno odeznělá globální pandemie i právě probíhající hrůzný válečný konflikt na Ukrajině, nám ukazuje, že je nutné nejen se zamýšlet nad svou rolí v celospolečenském kontextu, ale také konat — v rámci svých možností a svých kompetencí — tak, aby prožitá skutečnost pokud možno našla svůj svébytný obraz v realizaci konkrétních změn vedoucích k vytvoření oborových podmínek pro smart and empathetic people for smart and empathetic world.

Jednání na konferenci bude vymezeno těmito tematickými okruhy:

 • proměny role a pojetí výtvarné výchovy v systému vzdělávání,

 • kulturně-historické dědictví a edukace v kultuře,

 • výtvarná výchova a vizuální gramotnost,

 • výtvarná výchova a její historický odkaz,

 • nová média a digitální technologie – přínos, nebo útlum tvořivosti,

 • inovace ve vzdělávání výtvarné výchovy,

 • kulturní kompetence v základním vzdělávání,

 • výtvarná výchova a veřejný prostor,

 • narativy ve výtvarné výchově a jejich proměny.

 

Typy příspěvků:

 • klasický konferenční příspěvek (15 min.),

 • poster (tisková data ve formátu .pdf, A2),

 • audiovizuální obsah (bude prezentován v online galerii audiovizuálních, příspěvků na webové platformě konference).

 

Konferenční jazyky:

 • angličtina,

 • čeština,

 • slovenština,

 • polština.

 

Registrační poplatek:

 • aktivní účastníci: 1 500 Kč,

 • členky a členové INSEA – aktivní účastníci: 1 000 Kč,

 • doktorandi, studenti a pasivní účastníci: 1 000 Kč.

 

Přihláška:

Na konferenci se přihlásíte prostřednictvím webového formuláře: viz níže. Pokud se plánujete zúčastnit s více příspěvky (např. máte v úmyslu vystoupit s klasickým příspěvkem a zároveň se zúčastnit posterové nebo audiovizuální sekce), pak je třeba registrovat každý příspěvek zvlášť. Poplatek budete hradit pouze jednou. Pokud je příspěvek společným dílem dvou či více autorů, každý z členů autorského kolektivu se registruje zvlášť, vloží název a anotaci a uvede, že příspěvek bude prezentován dohromady s autorem XY.

Důležité termíny:

 

Aktivní účastníci se na konferenci prostřednictvím webového formuláře mohou přihlásit do 1. 9. 2023. EDIT: lhůtu pro přihlášení jsme prodloužili do 15. 9. 2023 (včetně), pasivní účastníci se mohou hlásit do 9. 10. 2023.

O zařazení příspěvku na konferenci budete vyrozuměni nejpozději po 15. 9. 2023 prostřednictvím e-mailu. V případě přijetí budete vyzváni k platbě registračního poplatku a dodání dat (pokud se účastníte posterové či audiovizuální sekce). Data pro posterovou a audiovizuální sekci odevzdejte na mail konference.ostrava2023@gmail.com nejpozději do 1. 10. 2023.

Kolektivní monografie:

 

Výstupem mezinárodní vědecké konference bude kolektivní monografie.

Bližší informace o plánované kolektivní monografii budou zaslány aktivním účastníkům po akceptaci jejich přihlášky na konferenci a zaplacení konferenčního příspěvku.

Odevzdané příspěvky projdou recenzním řízením a autoři budou do dvou měsíců od deadlinu odevzdání příspěvku vyrozuměni o jeho případném přijetí či nepřijetí. Předpokládáme, že kapitoly aspirující na publikaci budou mít charakter odborné studie.

Deadline pro odevzdání příspěvků do knihy je stanoven na 1. 11. 2023.

Kontaktní údaje:

Katedra výtvarné výchovy

Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita

Fráni Šrámka 3

709 00 Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky

konference.ostrava2023@gmail.com

Eng

Call for Papers

An international scientific conference of the Czech INSEA section: Art Education in Interactions

The conference is organized by the Pedagogical Faculty of Ostrava University, Department of Art Education, in cooperation with the Centre of Visual Arts, and the Czech section of INSEA, under the patronage of MA. Daniel Jandačka, the dean of the pedagogical faculty at Ostrava University. The conference will be held with the participation of InSEA president, professor Glen Coutts, and a vice president InSEA, Susan M. Coles.

Ostrava, Fri. – Sat., Oct. 13 to Oct. 14, 2023

Dear Colleagues,

Let us invite you to participate in the International Scientific Conference that takes place from October 13 to October 14, 2023, at the grounds of the Pedagogical Faculty of Ostrava University. All academics, scientists, professionals in the field, teachers, artists, PhD and other students from local and foreign workplaces, whose professional focus stems from the area of art pedagogy, art education, and other social sciences and humanities. All interdisciplinary contributions of related scientific and artistic fields are also welcome.  

The main aim of this conference is professional, didactic, and social reflection on art education in the context of education system, as well as in the socio-cultural and artistic contexts. A new concept of the art and culture education area, in the framework of elementary education is confronting us not only with the real state of the art education field, but also with its reflection in the public opinion sphere.

 

Thus, it is not only important to address the relationship of art education to other education fields and search for the place of art education in contemporary world, but also critically evaluate our ability to present and improve this field in a daily life. We look with worries into the future, and so it seems to us necessary to act with such intentions that are socially relevant and comprehensible enough to become a generally shared opinion platform for professional public, and its shared awareness about the field as a key tool of post-industrial transformation of society, whose extension will undoubtedly be a whole new array of materialized socio-economic, cultural, and other opportunities.

 

An important part of this reflection is the new evaluation of the legacy of art education, not only in historical framework, but mainly in the context of the present global problems. Only this kind of broad insight is a prerequisite of our ability to defend the state of the field in contemporary global society, respectively, to present it as an authentic tool of effective comparison of different contexts, not only in the area of art but also to be able to offer it as eventually full-fledged ecosystem of organisms with developed visual competencies, people co-existing empathetically with their animate and inanimate surroundings.

The present day, of which imperatives are the not too long ago faded away pandemic and the ongoing terrifying conflict in the Ukraine shows us that it is necessary not to think only about one’s own role in the societal context but it is also necessary to act – to the extent and competencies possible – in such a way, so that the experienced reality finds its own peculiar picture in the materialization of specific changes, leading to the creation of field conditions for smart and empathetic people, for smart and empathetic world.

The acts at this conference will be defined by these topics:

 • transformations of roles and conceptions of art education in education system,

 • cultural-historical heritage and education in culture,

 • art education and visual literacy,

 • art education and its historical legacy,

 • new media and digital technologies – benefits or decline of creativity,

 • innovation in art education,

 • cultural competencies in elementary education,

 • art education and public space,

 • narratives in art education and their transformations.

 

Types of contributions:

 • Typical conference contribution (15 min.)

 • Poster (print data in the .pdf, A2 format)

 • Audiovisual content (will be presented in an online gallery of audiovisual contributions on the conference web platform)

 

Conference languages:

 • English

 • Czech

 • Slovakian

 • Polish

Registration fee:

Active participants: 1 500 CZK

Members of INSEA – active participants: 1 000 CZK

PhD students, students, and passive participants: 1 000 CZK

 

Registration

You can register through a web form; see below.

Active members can register through the web form until Sept. 01, 2023, passive ones until Oct. 09. 2023.

You will be notified about the inclusion of your contribution by Sept. 08, 2023 latest via email. If accepted, you will be called upon to pay the registration fee and submit data (should you participate in the poster or audiovisual section).

 

Please submit relevant data for the poster and audiovisual section to the following mail: konference.ostrava2023@gmail.com up to Oct. 01, 2023 latest.

Collective monograph

The output of this International Scientific Conference will be a collective monograph.

Detailed information about the planned monograph will be sent to active participants after the acceptance of their registration to the conference and the payment of the conference fee.

Submitted contributions will go through review proceedings and the authors will be notified about their eventual acceptance or non-acceptance up to two months after the deadline for submitting. We suppose that chapters aspiring for publication will be of professional study character.

The deadline for submitting contributions is set to Nov. 01, 2023.

Contacts:

The Department of Art Education

Pedagogical Faculty

University of Ostrava

Fráni Šrámka 3

709 00 Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky

konference.ostrava2023@gmail.com

Registrace pro aktivní a pasivní účastníky a účastnice byla uzavřena. 

Registration for active participants is closed now.

Registrace pro pasivní účastníky (bez příspěvku) / Registration for passive participants (no paper).

Chcete-li se registrovat, věnujte prosím chvíli času vyplnění údajů níže. / To register, please take a moment to fill out the details below.

Ostrava –⁠ an extraordinary city...

1 (1).png
bottom of page