© 2020–2016 Česká sekce INSEA; webmaster Petra Šobáňová.

Výsledek voleb výboru a předsednictva České sekce INSEA na plenárním zasedání 18. 6. 2019 v Plzni

 

Volit členy předsednictva České sekce INSEA mohli pouze členové/ky České sekce INSEA; přítomní dále odhlasovali možnost, aby volili rovněž 3 nově přihlášení členové (přihlášku odevzdali během konference). Každý člen/ka mohl/a hlasovat pro max. 7 kandidátů, a to zakroužkováním číslice
u jména kandidáta. Nebylo třeba udělit všech 7 hlasů, bylo možné hlasovat i pro méně kandidátů.

 

Celkem hlasovalo 37 členů/členek, z toho 12 formou korespondenční volby nebo udělením plné moci. 25 členů hlasovalo na místě.

 

Výsledková listina:

 

1. doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.; počet získaných hlasů: 36

2. PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D.; počet získaných hlasů: 26

3. Mgr. Václava Zamazalová; počet získaných hlasů: 24

4. Mgr. Karel Řepa, Ph.D.; počet získaných hlasů: 23

5. Mgr. Jana Jiroutová, Ph.D.; počet získaných hlasů: 21

6. PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D.; počet získaných hlasů: 20

7. Mgr. Kateřina Štěpánková, Ph.D. a Mgr. Lucie Tikalová, Ph.D.; počet získaných hlasů: 17

8. doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D.; počet získaných hlasů: 9

9. Mgr. et Mgr. Klára Zářecká, Ph.D.; počet získaných hlasů: 8

10. Mgr. Barbora Škaloudová, Mgr. Monika Plíhalová, Mgr. Karin Vrátná Militká; počet získaných hlasů: 6

11. Mgr. Monika Dokoupilová; počet získaných hlasů: 5

12. PhDr. Michal Filip, Ph.D.; počet získaných hlasů: 3

13. MgA. Petr Brožka, Ph.D.; počet získaných hlasů: 2

14. Mgr. Veronika Jurečková, Barbora Přehnilová; počet získaných hlasů: 1

Z výsledkové listiny je patrné, že na prvních 7 pozicích (původně plánovaný počet členů výboru) se umístilo 8 osob. Vzhledem k vysokému počtu udělených hlasů těmto osmi osobám bylo během členské schůze hlasováno o možnosti osmičlenného výboru. Členskou schůzí byl následně schválen/potvrzen osmičlenný výbor. Zvolení/é členové a členky výboru jsou označeni/y tučně).

 

Dále byla volena kontrolní komise a za členy byli navrženi dále umístění kandidáti/tky. Doc. Jaroslav Vančát se následně kandidatury do kontrolní komise vzdal a členskou schůzí byly nakonec – po vyslovení souhlasu s kandidaturou – zvoleny tyto členky kontrolní komise:

Mgr. et Mgr. Klára Zářecká, Ph.D.

Mgr. Barbora Škaloudová

Mgr. Monika Plíhalová

 

Bezprostředně po skončení členské schůze se sešel nově zvolený výbor a zvolil předsednictvo České sekce INSEA v tomto složení:

předsedkyně: doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.

místopředseda: PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D.

tajemnice: Mgr. Václava Zamazalová

hospodářka: Mgr. Lucie Tikalová, Ph.D.

 

Členky kontrolní komise na svém prvním jednání rovněž zvolily šéfku tohoto orgánu. Předsedkyní kontrolní komise se stala Mgr. et Mgr. Klára Zářecká, Ph.D.

Mandát výboru a kontrolní komise je čtyřletý, trvá tedy do 18. 6. 2023 (nestanoví-li plenární schůze členské základny jinak).

Podle stanov je statutárním orgánem spolku Česká sekce INSEA výbor. Výbor zvolený v roce 2015 v Olomouci měl 7 členů, jejichž mandát byl platný do 1. prosince 2018, rozhodnutím plenární členské schůze byl poté prodloužen do 18. 6. 2019.

Petra Šobáňová, předsedkyně spolku

Doc. Petra Šobáňová, Ph.D., působí na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde se zabývá didaktikou výtvarné výchovy a muzejní a galerijní pedagogikou. Je autorkou řady publikací a projektů, založila časopis Kultura, umění a výchova a je jeho vedoucí redaktorkou. Působí v redakčních radách dalších časopisů a je členkou několika profesních organizací.

Jaroslav Vančát, místopředseda spolku

Doc. PhDr. Jaroslav Vančát, PhD., působí na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a externě na katedře výtvarné kultury FPe ZČU v Plzni a VŠUP v Praze. Vyučuje teorii vizuálních médií, jejich praktické interaktivní aplikace a teorii kreativity. Zabývá se teorií výtvarné výchovy, vizuálního umění, vizuální stránkou nových médií. Je také aktivním výtvarníkem. V letech 1995–2015 byl předsedou České sekce INSEA, je spoluautorem českého kurikula pro výtvarný obor pro ZŠ i SŠ. 

Václava Zamazalová, tajemnice spolku

Mgr. Václava Zamazalová působila po absolutoriu Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem (český jazyk – výtvarná výchova) deset let v památkové péči. Od roku 1985 vede výtvarný obor na Základní umělecké škole v Dačicích, kde učí v současnosti na částečný úvazek. Kromě České sekce INSEA je také členkou Asociace výtvarných pedagogů.

Karin Militká, pokladník spolku

Mgr. Karin Militká vystudovala výtvarnou výchovu a matematiku na Univerzitě Palackého v Olomouci, studovala také na St. Cloud State University of Minnesota, USA. Po studiu vyučovala na sportovním gymnáziu v Jilemnici a na ZUŠ Dobruška; současně působila jako edukátor v Galerii moderního umění v Hradci Králové. Od roku 2011 vede Lektorské centrum GASK. Aktivně působí také v Komoře edukačních pracovníků při Radě galerií ČR.

Věra Uhl Skřivanová

PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D., pracuje od roku 2007 na Katedře výtvarné kultury FPE ZČU v Plzni a od roku 2014 rovněž na Katedře výtvarné výchovy PedF UK v Praze. Zaměřuje se na komparativní výtvarnou pedagogiku, didaktiku výtvarné výchovy a přeshraniční spolupráci s německy mluvícími zeměmi. Je výkonnou redaktorkou časopisu Výtvarná výchova a členkou redakční rady dalších odborných časopisů.

Kateřina Štěpánková

PhDr. Kateřina Štepánková, Ph.D, působí na katedře výtvarné kultury a textilní tvorby Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Zaměřuje se na didaktiku výtvarné výchovy, dlouhodobě se věnuje tématu tvořivosti a uplatnění arteterapie ve speciální a sociální pedagogice.

Jana Jiroutová

Jana Jiroutová, M.Phil., studovala na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci obor Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad, absolvovala magisterské studium na dublinské univerzitě Trinity College Dublin obor Literární překlad. Je studentkou třetího ročníku doktorského studijního programu, obor Výtvarná výchova (teorie výtvarné pedagogiky a výtvarné tvorby), odborně se zaměřuje na historii muzejní a galerijní pedagogiky v díle významných angloamerických odborníků.