top of page

Statutární orgán spolku Česká sekce INSEA

Podle stanov je statutárním orgánem spolku Česká sekce INSEA výbor, vedením výboru je pověřen předseda/předsedkyně a další členové předsednictva, tedy místopředseda/místopředsedkyně, tajemník/tajemnice a hospodář/hospodářka. Výbor je volen všemi členy/členkami spolku, kteří vybírají ze svých řad své zástupce.

Aleš Pospíšil, předseda spolku

PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D., je výtvarný pedagog a teoretik výtvarného vzdělávání, působící na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Je publikačně činný v široké oblasti teorie výtvarné výchovy, nejvíce však v tematických okruzích souvisejících s historiografií oboru. Kromě toho se věnuje také divadlu; dlouhodobě spolupracuje s nezávislým profesionálním souborem Geisslers Hofcomoedianten.

Petra Šobáňová, místopředsedkyně spolku

Doc. Petra Šobáňová, Ph.D., působí na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde se zabývá didaktikou výtvarné výchovy a muzejní a galerijní pedagogikou. Je autorkou řady publikací a projektů, založila časopis Kultura, umění a výchova a je jeho vedoucí redaktorkou. Působí v redakčních radách dalších časopisů a je členkou několika profesních organizací. V současné době je proděkankou PdF UP a zástupkyní vedoucího na KVV PdF UP.

Jana Jiroutová, tajemnice spolku

Jana Jiroutová, M.Phil., Ph.D., studovala na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci obor Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad, absolvovala magisterské studium na dublinské univerzitě Trinity College Dublin obor Literární překlad. Na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci absolvovala doktorský studijní program, obor Výtvarná výchova (teorie výtvarné pedagogiky a výtvarné tvorby), odborně se zaměřuje na historii muzejní a galerijní pedagogiky v díle významných angloamerických odborníků.

Lucie Tikalová, správkyně financí

Mgr. Lucie Tikalová, Ph.D., působí od roku 2015 na katedře výtvarné kultury a textilní tvorby Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, kde vyučuje didaktiku výtvarné výchovy. V roce 2016 ukončila doktorský studijní program v oboru Teorie výtvarné pedagogiky a výtvarné tvorby na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Dlouhodobě se věnuje tématu komunikace prostřednictvím výtvarného projevu a zaměřuje se na reflektivní pojetí výtvarné výchovy.

387873206_719428140227518_6297678306062579389_n.jpg
DSC06489.jpg
FB938B26-F2A2-41DA-AEFA-ACCC64FD6C9A.jpeg
Lucie.png

Karel Řepa, člen výboru

Mgr. Karel Řepa, Ph.D., působí jako pedagog na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích, na které rovněž vystudoval obory Arteterapie a Učitelství českého jazyka a výtvarné výchovy. Doktorské studium v oboru Teorie výtvarné výchovy absolvoval na KVK PF UJEP v Ústí nad Labem. Profesně se zabývá se didaktikou výtvarné výchovy pro první stupeň ZŠ, vedle které vyučuje také dějiny výtvarné kultury, kresbu, prostorovou a environmentální tvorbu. Dlouhodobě se zabývá především teoriemi tvůrčího procesu z pohledu psychodynamicky orientované psychologie.

kr2.jpg

Barbora Škaloudová, členka výboru

Mgr. Barbora Škaloudová se od roku 2000 věnuje zprostředkovávání moderního, současného umění a architektury dětem i dospělým (NGP, UPM, Galerie Rudolfinum, Kruh). V minulosti působila jako edukátorka ve Veletržním paláci Národní galerie Praha. Spolupracovala na vývoji a tvorbě vzdělávacích projektů (Galerie pro učitele, Škola a muzeum pod jednou střechou, Artcrossing, Architektura do škol). V současnosti působí v Kunsthalle Praha.

bara.jpg

Klára Zářecká, členka výboru

Mgr. et Mgr. Klára Zářecká, Ph.D., působí na Katedře výtvarné kultury a textilní tvorby Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové jako odborná asistentka a vedoucí Oddělení výtvarné výchovy a tvorby oborového studia. V současné době je také ředitelkou Gočárovy galerie v Pardubicích.

347246029_652222593614740_4079240299690404031_n.jpg

Výsledek voleb výboru a předsednictva České sekce INSEA na plenárním zasedání 13. 10. 2023 v Ostravě

 

Volit členy předsednictva České sekce INSEA mohli pouze platní členové/ky České sekce INSEA. Každý člen/ka mohl/a hlasovat pro max. 7 kandidátů/kandidátek. Nebylo třeba udělit všech 7 hlasů, bylo možné hlasovat i pro méně kandidátů. Ze seznamu původně 14 potvrzených kandidátů (jejichž jména byla rovněž na hlasovacích lístcích) nakonec kandidaturu 12. 10. 2023 z osobních a názorových důvodů odmítla Monika Plíhalová, bylo tedy možné vybírat ze 13 kandidátů. Jejich konečný seznam abecedně je následující: Jana Jiroutová, Jolana Lažová, Dagmar Myšáková, Zuzana Pechová, Aleš Pospíšil, Karel Řepa, Barbora Škaloudová, Petra Šobáňová, Kateřina Štěpánková, Lucie Tikalová, Hana Valešová, Václava Zamazalová a Klára Zářecká.

 

Celkem hlasovalo 46 členů/členek, z toho 12 formou korespondenční volby nebo udělením plné moci. Fyzicky bylo na místě 34 členů (jsou podepsáni na prezenční listině). 

 

Výsledková listina:

 

 1. Petra Šobáňová 42 hlasů

 2. Karel Řepa 39 hlasů

 3. Aleš Pospíšil 38 hlasů

 4. Lucie Tikalová 33 hlasů

 5. Jana Jiroutová 29 hlasů

 6. Barbora Škaloudová 21 hlasů

 7. Klára Zářecká 21 hlasů

 8. Václava Zamazalová 18 hlasů

 9. Kateřina Štěpánková 15 hlasů

 10. Dagmar Myšáková 11 hlasů

 11. Jolana Lažová 6 hlasů

 12. Hana Valešová 5 hlasů

 13. Zuzana Pechová 1 hlas

Z výsledkové listiny je patrné, že na prvních 7 pozicích se umístilo 7 osob a členskou schůzí byli následně potvrzeni jako členové a členky nového výboru na čtyřleté období. Zvolení/é členové a členky výboru jsou označeni/y tučně.

 

Dále byla volena kontrolní komise a za členy byli navrženi dále umístěné kandidátky. Členskou schůzí byly nakonec – po vyslovení souhlasu s kandidaturou – zvoleny tyto členky kontrolní komise:

Václava Zamazalová 

Kateřina Štěpánková 

Dagmar Myšáková 

 

Bezprostředně po skončení členské schůze se sešel nově zvolený výbor, aby zvolil předsednictvo České sekce INSEA. Členka výboru s nejvyšším počtem hlasů, Petra Šobáňová, se ujala slova a připomněla tradiční postup, kdy se za předsedu/kyni navrhne ten člen výboru, který má nejvíce hlasů. Petra Šobáňová následně pronesla prohlášení, v němž se vzdala kandidatury na předsedkyni. Uvedla, že si velmi váží hlasů členské základny, ale že považuje za vhodné, aby se po dvou volebních obdobích mandátu vzdala a dala prostor dalším členům výboru. Pro životaschopnost organizace je podle ní důležité, aby se členové ve vedení střídali. PŠ dále uvedla, že bude velmi ráda ve výboru pracovat jako doposud a ráda se bude např. ucházet o místopředsednictví. Za kandidáty na předsedy navrhla Karla Řepu a Aleše Pospíšila. Požádala je o vyjádření, zda jsou ochotni kandidaturu přijmout. Karel Řepa po důkladném zvážení a s odkazem na pracovní závazky na domovském pracovišti kandidaturu na předsedu nepřijal. Po krátké diskusi a po vyjádření silné podpory od členů výboru s kandidaturou na předsedu vyslovil souhlas Aleš Pospíšil. Poté byl jednoznačně zvolen předsedou České sekce INSEA. Pro hlasovalo 6 členů/členek výboru, Aleš Pospíšil se hlasování zdržel. Následně byli stejnými počty hlasů (6 pro a 1 se vždy zdržel) zvoleni další členové/členky předsednictva.

Předsednictvo je nyní tvořeno těmito osobnostmi:

předseda: PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D.

místopředsedkyně: doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.

tajemnice: Jana Jiroutová, M.Phil., Ph.D.

správkyně financí: Mgr. Lucie Tikalová, Ph.D.

 

Členky kontrolní komise na svém prvním jednání rovněž zvolily šéfku tohoto orgánu. Předsedkyní kontrolní komise se stala PhDr. Kateřina Štěpánková, Ph.D, 

Mandát výboru a kontrolní komise je čtyřletý, trvá tedy do 13. 10. 2027 (nestanoví-li plenární schůze členské základny jinak).

Jak šel čas...

Z voleb výboru a předsednictva České sekce INSEA na plenárním zasedání 18. 6. 2019 v Plzni vzešlo vedení v podobě osmičlenného výboru České sekce INSEA a jeho předsednictva. Mandát výboru a kontrolní komise, jež kontroluje konání výboru, je čtyřletý, trvá tedy do 18. 6. 2023 (nestanoví-li plenární schůze členské základny jinak).

Petra Šobáňová, předsedkyně spolku

Doc. Petra Šobáňová, Ph.D., působí na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde se zabývá didaktikou výtvarné výchovy a muzejní a galerijní pedagogikou. Je autorkou řady publikací a projektů, založila časopis Kultura, umění a výchova a je jeho vedoucí redaktorkou. Působí v redakčních radách dalších časopisů a je členkou několika profesních organizací. V současné době je proděkankou PdF UP a zástupkyní vedoucího na KVV PdF UP.

001cb.png

Aleš Pospíšil, místopředseda spolku

PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D., je výtvarný pedagog a teoretik výtvarného vzdělávání, působící na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Je publikačně činný v široké oblasti teorie výtvarné výchovy, nejvíce však v tematických okruzích souvisejících s historiografií oboru. Kromě toho se věnuje také divadlu; dlouhodobě spolupracuje s nezávislým profesionálním souborem Geisslers Hofcomoedianten.

Václava Zamazalová, tajemnice spolku

Mgr. Václava Zamazalová působila po absolutoriu Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem (český jazyk – výtvarná výchova) deset let v památkové péči. V letech 1985–2018 vedla výtvarný obor na Základní umělecké škole v Dačicích, v současnosti učí soukromě ve Výtvarném studiu V. Zamazalové. Kromě České sekce INSEA je také členkou Asociace výtvarných pedagogů.

Lucie Tikalová, správkyně financí

Mgr. Lucie Tikalová, Ph.D., působí od roku 2015 na katedře výtvarné kultury a textilní tvorby Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, kde vyučuje didaktiku výtvarné výchovy. V roce 2016 ukončila doktorský studijní program v oboru Teorie výtvarné pedagogiky a výtvarné tvorby na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Dlouhodobě se věnuje tématu komunikace prostřednictvím výtvarného projevu a zaměřuje se na reflektivní pojetí výtvarné výchovy.

Lucie.png

Věra Uhl Skřivanová

PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D., pracuje od roku 2007 na Katedře výtvarné kultury FPE ZČU v Plzni a od roku 2014 rovněž na Katedře výtvarné výchovy PedF UK v Praze. Zaměřuje se na komparativní výtvarnou pedagogiku, didaktiku výtvarné výchovy a přeshraniční spolupráci s německy mluvícími zeměmi. Je výkonnou redaktorkou časopisu Výtvarná výchova a členkou redakční rady dalších odborných časopisů. V současné době je vedoucí KVK FPE ZČU.

Kateřina Štěpánková

PhDr. Kateřina Štepánková, Ph.D, působí na katedře výtvarné kultury a textilní tvorby Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Zaměřuje se na didaktiku výtvarné výchovy, dlouhodobě se věnuje tématu tvořivosti a uplatnění arteterapie ve speciální a sociální pedagogice.

Jana Jiroutová

Jana Jiroutová, M.Phil., Ph.D., studovala na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci obor Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad, absolvovala magisterské studium na dublinské univerzitě Trinity College Dublin obor Literární překlad. Na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci absolvovala doktorský studijní program, obor Výtvarná výchova (teorie výtvarné pedagogiky a výtvarné tvorby), odborně se zaměřuje na historii muzejní a galerijní pedagogiky v díle významných angloamerických odborníků.

Karel Řepa

Mgr. Karel Řepa, Ph.D., působí jako pedagog na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích, na které rovněž vystudoval obory Arteterapie a Učitelství českého jazyka a výtvarné výchovy. Doktorské studium v oboru Teorie výtvarné výchovy absolvoval na KVK PF UJEP v Ústí nad Labem. Profesně se zabývá se didaktikou výtvarné výchovy pro první stupeň ZŠ, vedle které vyučuje také dějiny výtvarné kultury, kresbu, prostorovou a environmentální tvorbu. Dlouhodobě se zabývá především teoriemi tvůrčího procesu z pohledu psychodynamicky orientované psychologie.

kr2.jpg

Výsledek voleb výboru a předsednictva České sekce INSEA na plenárním zasedání 18. 6. 2019 v Plzni

 

Volit členy předsednictva České sekce INSEA mohli pouze členové/ky České sekce INSEA; přítomní dále odhlasovali možnost, aby volili rovněž 3 nově přihlášení členové (přihlášku odevzdali během konference). Každý člen/ka mohl/a hlasovat pro max. 7 kandidátů, a to zakroužkováním číslice
u jména kandidáta. Nebylo třeba udělit všech 7 hlasů, bylo možné hlasovat i pro méně kandidátů.

 

Celkem hlasovalo 37 členů/členek, z toho 12 formou korespondenční volby nebo udělením plné moci. 25 členů hlasovalo na místě.

 

Výsledková listina:

 

1. doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.; počet získaných hlasů: 36

2. PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D.; počet získaných hlasů: 26

3. Mgr. Václava Zamazalová; počet získaných hlasů: 24

4. Mgr. Karel Řepa, Ph.D.; počet získaných hlasů: 23

5. Mgr. Jana Jiroutová, Ph.D.; počet získaných hlasů: 21

6. PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D.; počet získaných hlasů: 20

7. Mgr. Kateřina Štěpánková, Ph.D. a Mgr. Lucie Tikalová, Ph.D.; počet získaných hlasů: 17

8. doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D.; počet získaných hlasů: 9

9. Mgr. et Mgr. Klára Zářecká, Ph.D.; počet získaných hlasů: 8

10. Mgr. Barbora Škaloudová, Mgr. Monika Plíhalová, Mgr. Karin Vrátná Militká; počet získaných hlasů: 6

11. Mgr. Monika Dokoupilová; počet získaných hlasů: 5

12. PhDr. Michal Filip, Ph.D.; počet získaných hlasů: 3

13. MgA. Petr Brožka, Ph.D.; počet získaných hlasů: 2

14. Mgr. Veronika Jurečková, Barbora Přehnilová; počet získaných hlasů: 1

Z výsledkové listiny je patrné, že na prvních 7 pozicích (původně plánovaný počet členů výboru) se umístilo 8 osob. Vzhledem k vysokému počtu udělených hlasů těmto osmi osobám bylo během členské schůze hlasováno o možnosti osmičlenného výboru. Členskou schůzí byl následně schválen/potvrzen osmičlenný výbor. Zvolení/é členové a členky výboru jsou označeni/y tučně).

 

Dále byla volena kontrolní komise a za členy byli navrženi dále umístění kandidáti/tky. Doc. Jaroslav Vančát se následně kandidatury do kontrolní komise vzdal a členskou schůzí byly nakonec – po vyslovení souhlasu s kandidaturou – zvoleny tyto členky kontrolní komise:

Mgr. et Mgr. Klára Zářecká, Ph.D.

Mgr. Barbora Škaloudová

Mgr. Monika Plíhalová

 

Bezprostředně po skončení členské schůze se sešel nově zvolený výbor a zvolil předsednictvo České sekce INSEA v tomto složení:

předsedkyně: doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.

místopředseda: PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D.

tajemnice: Mgr. Václava Zamazalová

hospodářka: Mgr. Lucie Tikalová, Ph.D.

 

Členky kontrolní komise na svém prvním jednání rovněž zvolily šéfku tohoto orgánu. Předsedkyní kontrolní komise se stala Mgr. et Mgr. Klára Zářecká, Ph.D.

Mandát výboru a kontrolní komise je čtyřletý, trvá tedy do 18. 6. 2023 (nestanoví-li plenární schůze členské základny jinak).

Podle stanov je statutárním orgánem spolku Česká sekce INSEA výbor. Výbor zvolený v roce 2015 v Olomouci měl 7 členů, jejichž mandát byl platný do 1. prosince 2018, rozhodnutím plenární členské schůze byl poté prodloužen do 18. 6. 2019.

Petra Šobáňová, předsedkyně spolku

Doc. Petra Šobáňová, Ph.D., působí na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde se zabývá didaktikou výtvarné výchovy a muzejní a galerijní pedagogikou. Je autorkou řady publikací a projektů, založila časopis Kultura, umění a výchova a je jeho vedoucí redaktorkou. Působí v redakčních radách dalších časopisů a je členkou několika profesních organizací.

Jaroslav Vančát, místopředseda spolku

Doc. PhDr. Jaroslav Vančát, PhD., působí na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a externě na katedře výtvarné kultury FPe ZČU v Plzni a VŠUP v Praze. Vyučuje teorii vizuálních médií, jejich praktické interaktivní aplikace a teorii kreativity. Zabývá se teorií výtvarné výchovy, vizuálního umění, vizuální stránkou nových médií. Je také aktivním výtvarníkem. V letech 1995–2015 byl předsedou České sekce INSEA, je spoluautorem českého kurikula pro výtvarný obor pro ZŠ i SŠ. 

Václava Zamazalová, tajemnice spolku

Mgr. Václava Zamazalová působila po absolutoriu Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem (český jazyk – výtvarná výchova) deset let v památkové péči. Od roku 1985 vede výtvarný obor na Základní umělecké škole v Dačicích, kde učí v současnosti na částečný úvazek. Kromě České sekce INSEA je také členkou Asociace výtvarných pedagogů.

Karin Militká, pokladník spolku

Mgr. Karin Militká vystudovala výtvarnou výchovu a matematiku na Univerzitě Palackého v Olomouci, studovala také na St. Cloud State University of Minnesota, USA. Po studiu vyučovala na sportovním gymnáziu v Jilemnici a na ZUŠ Dobruška; současně působila jako edukátor v Galerii moderního umění v Hradci Králové. Od roku 2011 vede Lektorské centrum GASK. Aktivně působí také v Komoře edukačních pracovníků při Radě galerií ČR.

Věra Uhl Skřivanová

PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D., pracuje od roku 2007 na Katedře výtvarné kultury FPE ZČU v Plzni a od roku 2014 rovněž na Katedře výtvarné výchovy PedF UK v Praze. Zaměřuje se na komparativní výtvarnou pedagogiku, didaktiku výtvarné výchovy a přeshraniční spolupráci s německy mluvícími zeměmi. Je výkonnou redaktorkou časopisu Výtvarná výchova a členkou redakční rady dalších odborných časopisů.

Kateřina Štěpánková

PhDr. Kateřina Štepánková, Ph.D, působí na katedře výtvarné kultury a textilní tvorby Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Zaměřuje se na didaktiku výtvarné výchovy, dlouhodobě se věnuje tématu tvořivosti a uplatnění arteterapie ve speciální a sociální pedagogice.

Jana Jiroutová

Jana Jiroutová, M.Phil., studovala na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci obor Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad, absolvovala magisterské studium na dublinské univerzitě Trinity College Dublin obor Literární překlad. Je studentkou třetího ročníku doktorského studijního programu, obor Výtvarná výchova (teorie výtvarné pedagogiky a výtvarné tvorby), odborně se zaměřuje na historii muzejní a galerijní pedagogiky v díle významných angloamerických odborníků.

Zápis z jednání výboru 1. 12. 2017
bottom of page