top of page
04_.png

SEKCE 5 PROSTOR OBRAZU
SEKCE AUDIOVIZUÁLNÍCH PŘÍSPĚVKŮ

Sekce 5
Hornakova

Bienále figurálnej kresby a maľby
MgA. Lucia Horňáková Černayová

 

Naša škola organizuje celoslovenskú súťaž Bienále figurálnej kresby a maľby už 12 rokov tzn. 6 ročníkov. V našej praxi v rámci súťaží detskej tvorby nám chýbala možnosť porovnať kvalitu prác a výmeny skúsenosti z oblasti vyučovania klasickej figurálnej kresby, preto sme začali organizovať túto prehliadku. V súčasnosti sme Bienále rozšírili o medzinárodný kontext a nadviazali spoluprácu s organizáciou Insea a Assisinternationalschool. Našim cieľom je prezentácia tvorivosti mladých ľudí vo výtvarných médiách figurálnej kresby a maľby aj z iných kútov Európy. Ponúkame túto možnosť školám v Európe prostredníctvom novej spolupráce, ktorej výsledkom budú tri výstavy prác detí a mládeže v troch krajinách spojená s rozličnými vzdelávacími aktivitami pre pedagógov. Výtvarnú tvorbu a tvorivosť vidíme ako dôležitú súčasť histórie a kultúry. Jej pôsobenie presahuje do všetkých oblastí ľudskej činnosti. Podporu kreativity vidíme ako jeden zo spôsobov získavania a rozvíjania základných zručností jednotlivca. K očakávaným cieľom tohto projektu je nadviazanie novej spolupráce, nájdeniu nových inovatívnych tém a postupov v pedagogickej praxi a nových možností prezentácie výsledkov tvorby v zahraničí.

 

O autorce:

Aktuálne učím vo výtvarnom odbore na ZUŠ Karola Pádivého v Trenčíne a som doktorandkou v ateliéri Mäkkej plastiky na Fakulte výtvarných umení Akadémii umení v Banskej Bystrici, stojím za projektom HALA sympózium výtvarného umenia v Trenčíne. Instagram @luciahornak FB @Lucia Horňáková Černayová www.luciahornak.sk/ Naša škola ZUŠ Karola Pádivého poskytuje základné umelecké vzdelanie v štyroch odboroch- hudobnom, literárno-dramatickom, tanečnom a výtvarnom. Výtvarný odbor navštevuje okolo 900 žiakov a učí tu 7 pedagógov. www.zustrencin.sk www.facebook.com/zustrencin

Repa

Filmová animace jako tvůrčí výzva distanční výuky | Mgr. Karel Řepa, Ph.D.

 

Příspěvek prezentuje soubor krátkých animovaných filmů, vzniklých v rámci distanční výuky výběrového semináře Experimentační výtvarné činnosti na 1. stupni ZŠ. Tento je koncipován jako metodická nadstavba ke standardní výtvarně-didaktické přípravě studentek a studentů učitelství prvního stupně ZŠ a svou náplní se zaměřuje mj. na zprostředkování intermediálních forem výtvarných činností, využitelných v praxi výtvarné výchovy. Již od počátku virtuálně moderovaného semestru (prostřednictvím platformy MS Teams) a přesunutí tvorby ze školních ateliérů do domácího prostředí bylo zřejmé, že absenci tvůrčích interakcí ve skupině bude nutné nahradit tvorbou více zacílenou na individuální tvůrčí výpovědi. V improvizovaném režimu se tak zformulovala nová, v domácích podmínkách realizovatelná, tvůrčí výzva, spočívající v souvislejší práci s univerzálním výtvarně-vyjadřovacím médiem, umožňujícím soustředěnou a zároveň velkorysejší práci s vlastními tématy. Semestrální tvůrčí úkol spočívající ve vytvoření autorského animovaného filmu či animovaného videoklipu se pro výše naznačené cíle stal takřka ideální volbou. Práce na autorských filmech zabrala celkem dva měsíce a jejich vzniku předcházelo počáteční uvedení do problematiky výtvarné animace, včetně úvodní technologické instruktáže a demonstrace základních animačních postupů. Výsledných dvanáct filmů od dvanácti autorek je důkazem, že filmová animace představuje jedinečné a technologicky nenáročné tvůrčí médium, otevírající v podstatě nekonečný prostor pro autentické vyjádření. Jak vidno na prezentovaném filmovém pásmu, práce s rozpohybovanými obrazy se, v kombinaci se zvukovými stopami, stala prostředkem osobitých výtvarných experimentů, volných asociačních her, stejně jako soustředěnou komunikací osobních výpovědí skrze precizně promyšlené narace a scénické postupy. Prezentované animace vznikly převážně metodou stop-motion animace a časosběrné práce s digitální fotografií.

 

O autorovi:

Mgr. Karel Řepa, Ph.D. Působí jako pedagog na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích, na které rovněž vystudoval obory Učitelství českého jazyka a výtvarné výchovy a Arteterapie. Ve svém doktorském studiu se zabýval teoriemi tvůrčího procesu z pohledu psychodynamicky orientované psychologie. Profesně se zabývá se didaktikou výtvarné výchovy pro první stupeň ZŠ, vedle které vyučuje také dějiny výtvarné kultury, environmentální tvorbu a předměty výtvarné přípravy.

Vichrova

Permanentní balení
Mgr. et Mgr., MgA. Petra Vichrová 

 

Obrazy reagují na současnou konzumní společnost a způsob života, kterému se dnes nedá úplně zcela vyhnout. Jedná se o sérii igelitových pytlíků se zabaleným obsahem. Igelit zde představuje atribut dnešní moderní společnosti a neodmyslitelnou součást života. Je na každém, jak dovede reflektovat svůj přístup k životu, životnímu přístupu i sám k sobě. Igelitové pytlíky sloužící jako transport ovoce z obchodů i jejich uchovávání. Igelit odkazuje také na současný způsob života a jablka v něm uvězněná mohou vyjadřovat stísněnost v uzavřeném prostoru. Hniloba na jablkách připomíná pomíjivost života i současný problému nadprodukce konzumu a degradace zboží. Z výtvarného hlediska nabízí Igelit ale také vizuální přitažlivost pozorovaných věcí skrze průhlednost materiálu. Zobrazované tvary a barvy se vzájemně prolínají, mizí a opět objevují a vznikají tím působivé deformace tvarů.

 

O autorce:

Působím na Katedře výtvarné výchovy Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, založila jsem a vedu výtvarný ateliér vipart, sídlící v Českých Budějovicích. Ateliér nabízí výtvarné kurzy pro děti, dospělé a přípravu na talentové zkoušky. V současné době jsem v doktorském programu na Katedře výtvarné výchovy Masarykovy univerzity v Brně. Vystudovala jsem Akademii výtvarných umění v Praze a věnuji se také vlastní volné malířské tvorbě.

Bastanova

Animovaný film O krávě 

MgA. Pavla Baštanová

 

Autorský projekt Pavly Baštanové, který je právě ve vývoji s podporou Státního fondu kinematografie, je krátkometrážní animovaný film. Hlavními protagonisty jsou zde krávy, které reprezentují širší téma filmu věnující se vztahu člověka a přírody v současném světě. Klade otázky po smyslu našeho lidského počínání, vztahu ke zvířatům a možnosti naší nápravy a změny našeho neudržitelného životního stylu. Animovaný film je výborným uměleckým prostředkem pro ztvárňování závažnějších témat hravou formou a je také atraktivním médiem pro širokou veřejnost.

O autorce:

Pavla Baštanová vystudovala animovanou tvorbu na UTB ve Zlíně a UMPRUM v Praze. V současné době studuje doktorský studijní program Výtvarná pedagogika na Univerzitě Palackého v Olomouci. Ve své tvorbě se věnuje animaci, ilustraci a grafice. V rámci svého studia se zabývá neformálními výtvarnými institucemi a jejich přínosem pro společnost mimo rámec formálních vzdělávacích institucí.

 

O_Krave.jpg

Obr. 1 Pavla Baštanová, Krátký animovaný film O krávě, vizuální styl

O_Krave_2.jpg

Obr. 2 Pavla Baštanová, Krátký animovaný film O krávě, vizuální styl

Video 1 Pavla Baštanová, Kráva a býk, ukázka z animovaného filmu O krávě

Video 2 Pavla Baštanová, Moucha, ukázka z animovaného filmu O krávě

Vilhelmova

Význam prázdné a plné obrazové plochy autorské knihy | doc. Lenka Vilhelmová, ak. mal.

 

Předkládaný příspěvek pod názvem Význam prázdné a plné obrazové plochy autorské knihy se zabývá studentskými knižními projekty, které jsou ve formě autorské knihy, tvořených na téma proměny. Popisuje proces tvorby a tvůrčí dialog prázdného a plného prostoru v ploše stránek knihy. Zmiňuje význam prázdné obrazové plochy. Součástí teoretické úvahy je obrazový doprovod z vybraných knižních artefaktů.

 

O autorce:

Lenka Vilhelmová působí na KVV PF JU České Budějovice, v rámci svého pedagogického působení se věnuje výukové, umělecké a publikační činnosti. Je vedoucí katedry a docentkou.

Valerianova

Stín hry 

Mgr., BcA. Dita Valerianová &
Mgr. Lenka Burešová

 

Od fenoménu horror vacui a experimentální výtvarné výchovy až k digitálním kresbám či tradičním malbám jež jsou i projekcí prvků počítačových her. Výtvarné práce, jež jsou dílem našich žáků, které vedeme různými a osobitými cestami k umění. S kolegyní doktorandkou Lenkou Burešovou máme každá své výtvarné metody, kterými zkoumáme prostor, jež tematicky kontrastuje ale v určitých jeho bodech dochází k setkání či prolnutí. Vytvořily jsme tedy sekci vybraných výtvarných děl i činností, které dokumentují naše výtvarně-pedagogické přístupy.

O autorkách:

Dita Valerianová: v letech 2013–2017 probíhala má studia na FaVU v ateliéru malířství 2 pod vedením doc. MgA. Luďka Rathouského a MgA. Jiřího Franty. V týmové spolupráci jsem vedla školní galerii 209. Po studiích na FAVU jsem přestoupila na KVV MU v Brně, kde jsem obhájila diplomovou práci pod vedením Mgr. Petra Kamenického, Ph.D. Současně působím jako doktorandka pod vedením doc. PaedDr. Hany Stehlíkové Babyrádové, Ph.D., a vedu pedagogické praxe. Zaměřuji se především na intermediální přístupy v malbě a výtvarném projevu, jejichž inspirace plyne často z virtuálního prostředí a počítačových her.

Lenka Burešová je studentka doktorandského programu na KVV MU v Brně. Ve své výzkumné práci navazuje na magisterské téma, které je zaměřeno na experimentální výtvarnou praxi – fenomén horror vacui. V rámci výtvarné pedagogiky se věnuje experimentální a zážitkové tvorbě na brněnské soukromé umělecké škole a současně se věnuje výtvarné a estetické výchově na víceletém gymnáziu. Jako galerijní lektorka vede animační programy a výtvarně edukační projekty pro veřejnost, které účastníkům zprostředkovávají současné výtvarné umění.